INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zákony v každodennom živote  (dnes o vojakoch v zálohe)

Zákony v každodennom živote (dnes o vojakoch v zálohe)

Pripravený brániť vlasť (4) – Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Záložní vojaci

Zálohy ozbrojených síl sa v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. – zákon o brannej povinnosti v platnom znení (ďalej len „zákon“), vytvárajú na doplňovanie ozbrojených síl. Tvoria ich občania, ktorým branná povinnosť trvá a skončili služobný pomer profesionálneho vojaka, v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade alebo služobný pomer colníka. Ďalej občania, ktorým branná povinnosť trvá a skončili dobrovoľnú vojenskú prípravu ako aj občania povolaní na výkon mimoriadnej služby po jej skončení. Registrovaní občania, ktorí boli odvedení a nevykonali mimoriadnu službu, sa po skončení vojny a vojnového stavu zaradia do záloh ozbrojených síl. Zálohy ozbrojených síl sa členia na aktívne zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh pripravujú na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách a plnia úlohy ozbrojených síl, ostatné zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu nepripravujú na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách a neplnia úlohy ozbrojených síl.

  • Kvalifikačné predpoklady   

Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť zaradený, dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený a ak sa vyžadujú, spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený. Ďalej môže byť zaradený ak je zdravotne a psychicky spôsobilý, je bezúhonný, spoľahlivý, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je jej občanom a uzatvoril dohodu o zaradení. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou spĺňa vojak v zálohe, ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik, najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster, vysokoškolské vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník.

  • Bezúhonnosť a spoľahlivosť

Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej dokumentácie. Psychická spôsobilosť vojaka v zálohe sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením. Za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje vojak v zálohe, ktorý bol právoplatne odsúdený za zločin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje vojak v zálohe, ak je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo ak je alebo bol liečený z patologického hráčstva. Za spoľahlivého sa nepovažuje ani vojak v zálohe, ktorý je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa na ich podpore alebo propagácii. Spoľahlivosť preukazuje vojak v zálohe čestným vyhlásením.

  • Pravidelný výcvik

Príprava aktívnych záloh na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách sa vykonáva pravidelným cvičením v rozsahu najviac 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení, v ďalších rokoch a po opakovanom uzatvorení dohody sa vykonáva v rozsahu najviac 15 kalendárnych dní v kalendárnom roku. Vojaka v aktívnej zálohe na pravidelné cvičenie povoláva vojenský útvar doručením oznámenia najmenej 15 kalendárnych dní pred termínom nástupu na pravidelné cvičenie. Vojaka v aktívnej zálohe povoláva na plnenie úloh ozbrojených síl okresný úrad v sídle kraja.  Ak vojak v aktívnej zálohe následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s pravidelným cvičením alebo plnením úloh ozbrojených síl zomrel, môže minister poskytnúť jednorazové odškodnenie pozostalých až do výšky desaťnásobku hodnostného platu. Jednorazové odškodnenie pozostalých sa poskytuje manželovi a dieťaťu zomretého vojaka v aktívnej zálohe. Ak niet pozostalého manžela ani dieťaťa, poskytuje sa jednorazové odškodnenie pozostalým rodičom.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky