INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kam sa môžete obrátiť, keď potrebujete pomoc

Kam sa môžete obrátiť, keď potrebujete pomoc

Ako sme už informovali v minulom čísle, naša mestská časť pripravila mapu sociálnych služieb na území Petržalky. Mapu si môžete buď stiahnuť z webovej stránky alebo si ju v tlačenej podobe vyzdvihnúť na sociálnom oddelení a v šiestich denných centrách. My vám prinášame zoznam poskytovateľov sociálnych služieb a neziskových organizácií, kde môžete požiadať o pomoc.

 1. Brána do života, o. z.
 2. a) Krízové centrum: 0 915 492 134, galikova@branadozivota.sk,  pomoc@branadozivota.sk
 • Zariadenie núdzového bývania (azylové bývanie obetiam domáceho násilia).
 • Útulok ( ubytovanie v nepriaznivej sociálnej situácii alebo občan nemôže doterajšie bývanie užívať).
 1. b) Detský domov: 0 915 492 134,  galikova@branadozivota.sk

           Je zariadenie na vykonávanie opatrení v súlade s § 45 ods. 2 zákona č. 305/2005.

 1. c) Krízové stredisko – DOM : 0908 713 286, bahulova@branadozivota.sk

          Poskytuje ubytovanie pre mladých dospelých pri vstupe do života

      Medveďovej ul. č.  2-4,  851 03  Bratislava, č. t. 02/62 41 04 69, 0908 713 286, 0 915 492 134  

 1. Ulita, o. z.

Poskytuje poradenstvo, voľno časové a preventívne aktivity smerujúce k znižovaniu rizík a dopadov     sociálnopatologických javov spojených so sociálnym vylúčením.

       Kopčianska ul. č.  90,  851 01  Bratislava , č. t.  0914 196 605 , monika.jurikova@ulita.eu.sk 

 1. Kaspian, o. z.

Poskytuje sociálne služby pre deti z ulice, napĺňa potreby detí a mladých ľudí , ktorí sú vo voľnom čase prevažne v uliciach.

       Ambroseho ul. č. 15-17,  851 02  Bratislava, č. t.  02/62 24 78 84, kaspian@kaspian.sk

 1. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar o. z.

Sociálna služba sa poskytuje rodinám nachádzajúcich sa v krízovej situácii, alebo sú v ohrození života a zdravia.

      Ševčenkova ul. č. 21,  851 01  Bratislava,   č. t.   02/63 81 52 08- 9,  0903 781 771,  info@usmev.sk

 1. Slovenské hemofilické združenie o. z.

Poslaním je hlavne hájiť záujmy a potreby občanov s vrodenou krvácavou chorobou na úseku zdravotnom,    sociálnom, spoločenskom a pracovnom.

     Antolská ul. č. 11,  851 07  Bratislava,  č. t.  0905 241 353, shz@shz.sk     

 1. 6. Lepší svet, o.

Poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu službu mentálne znevýhodneným občanom pobytovou a ambulantnou formou, ktorí sú odkázaní na pomoc a dohľad inej fyzickej osoby. Organizácia zastrešuje aj chránené dielne a prevádzkuje kaviareň.

     Osuského ul. č.  8, 851 03  Bratislava,   č. t. 02/63 81 09 42, info@lepsisvet.org

 1. Centrum MEMORY, n. o.

Špeciálny denný pobyt s poruchami pamäte – Alzheimerová choroba.

     Mlynarovičova ul. č. 21, 851 03  Bratislava,  č. t. 02/62 41 41 43, centrummemory@nextra.sk

 1. Betlehem sv. Matky Terezy

Poskytuje sociálnu službu pre ľudí bez domova (nocľaháreň, teplá strava, hygiena).

     Rovniankova ul. č. 10, 851 03  Bratislava,  č. t. 02/63 81 07 54     

 1. Harris Slovakia a. s., Empatia, n. o.

Poskytujú zdravotnícke a opatrovateľské sociálne služby v domácom prostredí klienta.

     Haanova ul. č.  26, 851 04  Bratislava, č. t. 0948 000 604, opatrovanie@opatrovaniedoma.sk

 1. Okraj, o. z.

Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Poskytuje poradenstvo a pomáha s umiestňovaním na trhu práce. Združenie prevádzkuje chránenú dielňu.

Gercenova ul. č. 8/H,  851 01  Bratislava,  č. t. 0905 430 566, ozokraj@ozokraj.sk

 1. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke – centrum Impulz

Poskytuje pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím rozvíjať ich vedomosti a zručnosti. Zariadenie má zriadené rehabilitačné stredisko a chránenú dielňu.

Turnianska ul. č. 10, 851 07  Bratislava, č. t. 02/63 81 50 80, riaditel@psc-impulz.sk      

 1. Domov sociálnych služieb – Most, n. o.

Poskytuje tieto sociálne služby: rehabilitačná služba, základné sociálne poradenstvo, podporované bývanie, pre osoby ťažko zdravotne postihnuté osoby a osoby s duševnou poruchou.

Haanova ul. č. 10, 851 04  Bratislava,  č. t . 0911 404 656, 0903 767 040,  info@dss-most.sk 

 1. Odyseus, o. z.

Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.

Haanova ul. č. 10,  851 04  Bratislava, č. t .   0903 786 708, 02/52 49 43 44, odyseus@ozodyseus.sk

 1. Slovenský zväz telesne postihnutých

     Združuje občanov s telesným postihnutím a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a umožňuje zapožičanie mechanických

vozíkov..

     Ševčenkova ul. č. 19, 85101 Bratislava, č. t. 02/63 81 44 78, maria.trencikova@gmail.com

 1. Plamienok, n. o.

Poskytuje paliatívnu a hospicovu starostlivosť smrteľne chorým a zomierajúcim deťom, kurzy pre odbornú a laickú verejnosť určené na starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a mládež.

Zadunajská ul. č. 6/A, 851 01 Bratislava, 0903 602 090, info@plamienok.sk

 1. Agentúra domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby – Rideo, spol. s. r. o

      Poskytuje opatrovateľské a ošetrovateľské služby občanom v ich prirodzenom domácom prostredí.

       Röntgenova ul. č . 12, 851 01 Bratislava, 0911 949070,0911 380686, rideo@rideo.sk

 1. Fórum osamelých matiek – FOMa, o. z.

Poskytuje základné sociálne poradenstvo a obhajuje práva osamelých matiek.

      Ľubovnianska ul. č. 1, 851 07 Bratislava, 0903 314 136, alonemothers@gmail.com

 1. Spoločnosť Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých občanov

Poskytuje základné sociálne poradenstvo sluchovo postihnutým občanom.

      Budatínska ul. č. 59/A, 851 06 Bratislava, m.ruckay@gmail.com

 1. SUN RISE Dom pre seniorov, n. o.upr

Sociálne služby sú prispôsobené požiadavkám klienta vzhľadom na jeho zdravotný a fyzický stav.

     Bzovícka ul. č. 38, 851 07 Bratislava, č. t. 0902 657 673, Juliana.fulopova@gmail.com

 1. VYSNÍVANÝ DOMOV, n. o.

Poskytuje sociálne služby v špecializovanom zariadení – Denný stacionár a prepravnú službu. Zariadenie poskytuje aj  doplnkové služby napríklad: masáže, zdravotnú manikúru, pedikúru pre diabetikov a prevádzkuje aj  „Ľudovú jedáleň“.

Fedinova ul. č. 7, 851 02 Bratislava, č. t. 0949 898 731, info@vysnivany.sk

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416