INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kto rieši susedské spory?

Kto rieši susedské spory?

Je dobré, keď píšete čo všetko môže byť predmetom susedských sporov. Je to poučiteľné a pri dobrej vôli sa skutočne dá mnohým hádkam vyhnúť. Sú ale aj ľudia nenapraviteľní, nemajúci vzťah k svojmu spoločnému domu alebo aj takí, ktorí konflikty priam vyhľadávajú, aby sa ukázali, že nad nich niet. Čo robiť v takýchto prípadoch, ako postupovať, ako sa brániť?  

I.L. (gmail.com)

Ako som už neraz spomenul, život vlastníkov bytov a ďalších užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, jeho prevádzku a správu ovplyvňujú mnohé právne predpisy, ktorými sa regulujú vlastnícke vzťahy, riadenie, správa majetku, ekonomika, ale aj medziľudské vzťahy. Riešiť často malicherné susedské spory je najvhodnejšie vzájomným dohovorom, ale nie vždy to ide, osobné riešenia problému často prinášajú iba ďalšie konflikty. Každý spor je však špecifický, vykazuje iné znaky, žiada si iný postup pri náprave veci. Vytvorenie všeobecného návodu, ako v jednotlivých prípadoch postupovať a po ktorej právnej norme siahnuť bez zadefinovania konkrétneho problému, nie je možné.

Modrý dom (6)

V prípade, ak užívateľ bytu nie je ochotný pristúpiť na susedskú dohodu a nemieni rešpektovať výkon vlastníckeho práva ostatných spoluvlastníkov, je potrebné sťažnosť adresovať správe domu či už ide o správcovskú spoločnosť alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „správca“). Správca pre pokoj a poriadok v dome, čo mu okrem iného vyplýva aj zo zmluvného vzťahu s vlastníkmi alebo zo spoločenskej zmluvy, by mal problémového suseda upozorniť na porušovanie domového poriadku.

Pokiaľ vlastník, prípadne iný užívateľ bytu, svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, je možnosť riešiť problém na schôdzí/zhromaždení vlastníkov. Ak je narušenie susedských vzťahov také, že sa už dobrým slovom napraviť nedajú alebo nechcú, prichádza do úvahy riešenie zákonom o priestupkoch. Zákon č. 372/1990 Zb. – v znení zmien a doplnkov v ustanovení § 49 pamätá aj na tie priestupky, ktoré sa dotýkajú občianskeho spolunažívania. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin. V zásade platí, že vlastník bytu je povinný zdržať sa všetkého, čím by obťažoval iných.

zahradka, panelák

Všeobecnú ochranu pred zásahmi do pokojného života upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 127 ods. 1, pričom sa vyžaduje určitá intenzita konania a to nad mieru primeranú pomerom. Podrobnejšie o problematike hovorí ustanovenie § 11 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – Zákon č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, ktoré chráni ostatných podielových spoluvlastníkov domu a primeraným spôsobom obmedzuje vlastníka vo výkone jeho vlastníckeho práva.

V určitých prípadoch je žiaduce požiadať o zásah príslušný orgán, napríklad v prípade rušenia nočného pokoja privolať mestskú políciu. Pri opakovanom konaní a nielen v danom prípade, môže poškodený vlastník podať na priestupcu sťažnosť na miestny úrad. Starosta mestskej časti ako správny orgán príslušný na konanie riešiť sťažnosť vlastníkov bytov môže predbežným rozhodnutím, ktoré je dočasným právnym prostriedkom ochrany pred zásahom do práv vlastníka, zakázať dotyčnému narušiteľovi zasahovať do pokojného stavu obyvateľov predmetného domu. Okrem priestupkového konania vedenom na miestnom úrade, sa poškodený vlastník môže dožadovať v rámci občianskoprávneho konania súdnej ochrany na miestne príslušnom súde. Správaniu intolerantných vlastníkov a užívateľov bytov sa publicisticky venujeme v niektorom z budúcich vydaní.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky