INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Najkrajšie starosti (2. časť)

Najkrajšie starosti (2. časť)

V minulom čísle PN sme priniesli dôležité a užitočné informácie „novorodičom“, dnes pokračujeme ďalšími informáciami. Newsletter „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky. „Tento servisný materiál informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Obsahuje informácie nielen o prijímaní detí do materských škôl, ale aj ako a kedy požiadať o odklad nástupu do prvej triedy“, predstavuje obsah newslettera starosta Vladimír Bajan.

Dieťa už má 3 roky
Oprávnená osoba je povinná písomne oznámiť na UPSVaR (Vazovova 7/a, 816 16 Bratislava) alebo elektronicky (so zaručeným elektronickým podpisom), akým spôsobom a kde bude zabezpečená starostlivosť o dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky:
1. Predĺžená rodičovská dovolenka – nárok na prídavok na dieťa do veku 6 rokov má oprávnená osoba, ktorá sa stará o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiada sa písomne s doložením zdravotnej dokumentácie na UPSVaR.
2. Prijímanie do materskej školy – žiadosť podávajú písomne (dostupná v každej MŠ a na jej internetovej stránke, aj na www.petrzalka.sk). Prijímanie detí do materskej školy sa realizuje spravidla v marci (na ďalší školský rok), kedy si zákonní zástupcovia podávajú žiadosť na vybranú materskú školu. Riaditeľ materskej školy písomne informuje rodiča o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy.
Predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 5 rokov nie je povinné. V zmysle školského zákona sa prednostne do materskej školy prijímajú deti vo veku 5 rokov.

dievčatko, malovanie

Nastupujeme do školy

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V prípade, že zákonní zástupcovia nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej školy na Slovensku, porušia zákon o štátnej správe. Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú zrelosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie lekára pre deti a dorast ako aj príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dôvody odkladu povinnej školskej dochádzky sú:
• dieťa má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
• nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
• nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
• nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie samostatne stolovať;
• nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
• nie je prirodzene zvedavé, nekladie otázky;
• je neposedné a netrpezlivé.

žiaci, kreslenie

Zápis prvákov
Zápis do prvého ročníka určí zriaďovateľ školy v termíne od 15. januára do 15. Februára. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v škole vo svojom školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (tzv. spádová škola). Ak sa rodič rozhodne pre inú školu, túto skutočnosť je povinný oznámiť spádovej škole. Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované, mal by o tom rodič – vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa – informovať jeho budúcich učiteľov. Aj „Najkrajšie starosti 2“ sú sprístupnené na webstránke mestskej časti a sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Každý newsletter je zároveň zasielaný na emailové adresy obyvateľom, ktorí prejavili záujem o jeho odoberanie. Cieľom tejto série petržalských newslettrov je uľahčiť rodičom orientáciu v ich náročných povinnostiach.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky