INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Úľavy na poplatkoch za služby RTVS treba žiadať znovu.

Úľavy na poplatkoch za služby RTVS treba žiadať znovu.

 Konečný termín – 31. jún

Iba necelé dva týždne zostávali koncesionárom, ktorí majú nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za služby Rozhlasu a televízie Slovenska. Ako sa však vo svojom komuniké zo dňa 14. marca 2013 vyjadril Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS, v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS veľmi citlivo vníma neprimerané ťažkosti, ktoré majú dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnuté osoby pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav. Neskoré vnímanie tiež je vnímanie, a preto štátna televízia a rozhlas bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov do 30. júna 2013.

Osoby, ktoré v danej lehote preukážu svoje nároky, získajú úľavu spätne od začiatku roka 2013. Platiť za služby nemusia osoby s ťažkým zdravotným poškodením a osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou ŤZP, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt (potrebné zaslať kópiu rozhodnutia o uznaní za osobu ŤZP alebo kópiou preukazu ŤZP). Polovičnú sumu, teda 2,32 €, platia poberatelia dôchodkových dávok, rovnocenných dávok vyplácaných zo zahraničia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti (kópia rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestné vyhlásenie o splnení podmienky), poberatelia dávky v hmotnej núdzi alebo osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi (kópia dokladu o vzniku tejto skutočnosti). Platiteľ, ktorý žiada oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu, je povinný doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu. V opačnom prípade požadované úľavy nezíska.

Požadované doklady je potrebné zasielať na adresu: RTVS, Mlynská dolina 84545 Bratislava alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk. Osoby, ktoré spomínané úľavy už využívajú, majú povinnosť ich opätovne dokladovať, nie však cestou pošty, ale priamo RTVS.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201