INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Reklamácie rýchlo a lacnejšie

Reklamácie rýchlo a lacnejšie

Nie každý má vedomosť o práve potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom-ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Prečo alternatívne riešenie sporu?

Alternatívne spôsoby riešenia sporov vznikajú z dôvodu rýchlejšieho, a teda aj úspornejšieho a menej formálneho, dopracovania sa k výsledku, čo prináša výhodu nielen sporným stranám, ale v primeranej miere odbremeňuje aj naše súdy. Na rozdiel od súdneho konania je alternatívne riešenie sporov postavené na báze dobrovoľnosti. Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov upravuje alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  • Kto rieši takéto spory?

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia, teda inštitúcie, ktorým zákon určuje povinnosť riešiť spory v závislosti od ich vecnej pôsobnosti. Ak je po zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie prípadu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.

  • Kedy môžem požiadať o pomoc?

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

  • Koľko za riešenie sporu zaplatím?

Riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v určitej sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok však nesmie byť vyšší ako päť eur vrátane DPH.

  • Je to konečná suma?

Okrem spomínaného poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu môže subjekt alternatívneho riešenia sporov pri poskytovaní vyžiadaných informácií žiadať úhradu vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením trvanlivých nosičov a s ich odoslaním. Iné platby nesmie subjekt alternatívneho riešenia sporov vyžadovať. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky