INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Náklady na neobývaný byt

Náklady na neobývaný byt

Som verným čitateľom Petržalských novín. Zaujíma ma šport a strana právnych rád, kde pre jednoduchšieho človeka všetko zrozumiteľne vysvetľujú. Aj ja mám jednu otázku. Chcel by som sa dozvedieť, či aj tu, na Slovensku, existuje spoločenstvo pre ochranu vlastníkov bytov, kde si môžem overiť vyúčtovanie za rok 2015. Mne sa to moje nepozdáva, lebo vo svojom jednoizbovom byte sa zdržujem dva alebo trikrát za rok a to maximálne po mesiaci. Mám nedoplatok a tí ostatní majitelia, ktorí tu bývajú po celý rok, ešte dostanú späť sto – dvesto eur. V mojej neprítomnosti v byte nikto nebýva. Všetci vedia, že od roku 1969 žijem v Nemecku, ale asi si myslia, že v Nemecku sú všetci bohatí. Ďakujem za odpoveď.  

  J.S. Beňadická

Východiskovým podkladom vyúčtovania poplatkov za byt je zálohový predpis, ktorý je potrebné porovnať s ročným vyúčtovaním. Zálohový predpis tvoria náklady, ktoré sú určené na prevádzku, údržbu a opravy, teda položky spojené s prevádzkou bytového domu. Ďalšiu časť tvoria náklady na energie – dodávku teplej a studenej vody, tepla, elektrickej energie (výťahy, osvetlenie spoločných priestorov), odvoz odpadu, upratovanie, technickú a zimnú údržbu. Výšku preddavku si určujú vlastníci bytov a nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) na svojej schôdzi/zhromaždení spravidla raz za rok vždy vopred a to s prihliadnutím na pokrytie pravdepodobných nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavkov na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

Podľa § 10 ods.7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, vlastník bytu v dome ktorý neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu. Poplatok za správu domu je vlastník bytu povinný platiť či svoj byt má neobývaný, zdržuje sa v ňom iba pár mesiacov alebo po celý rok, pretože správa domu zabezpečuje všetky plnenia a úkony nepretržite pre všetkých užívateľov rovnako. Ako príklad si uveďme zimné obdobie, kedy sú niektoré spoločné časti bytového domu, napríklad schodiská, chodby, ale aj niektoré spoločné zariadenia bytového domu ako kočikárne, sušiarne a iné, vykurované. Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov sa rozpočítavajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch či vo svojom byte bývajú alebo nie. Nakoľko prestupy tepla nie je možné presne zaznamenať a vyčísliť, každý vlastník bytu je povinný daným koeficientom sa podieľať na nákladoch spojených s dodávkou tepla do bytového domu. Pri stanovovaní podielov tepla spotrebovaného bytmi sa väčšina nákladov prislúchajúcich k základnej zložke ceny tepla rozdeľuje podľa podlahovej plochy, teda aj medzi byty, ktoré vlastník bytu užíva čiastočne alebo vôbec neužíva. Podľa daných kritérií sa rozpočítavajú aj zálohové platby za vnútorné a vonkajšie osvetlenie bytového domu, vynechať nemožno ani plnenia za havarijnú službu či poistenie bytového domu a rôzne revízie – požiarnobezpečnostné, výťahy a iné. Ani v tomto prípade sa nedá hovoriť o úľave na poplatkoch z dôvodu celoročného nevyužívania svojho bytu a služieb s týmto vlastníctvom spojeným. Nesmiete zabudnúť, že vlastníci bytov sú zároveň podielovými spoluvlastníkmi pričom všetci majú k bytovému domu nielen rovnaké práva, ale aj povinnosti.

Pri niektorých položkách je na základe vopred upraveného mesačného predpisu možnosť zohľadniť prípady, kedy majiteľ byt neprenajíma a pre seba ho využíva iba sporadicky, dajme tomu aj z dôvodu, že je dlhodobo v zahraničí. Pokiaľ ste nespokojný s ročným vyúčtovaním, v prvom rade je potrebné požiadať o vysvetlenie správcu (správcovskú spoločnosť, ktorá sa stará o váš dom, alebo Radu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Vami udávaný nedoplatok môže byť spôsobený aj nižším predpisom zálohovej platby. Ak máte podozrenie, že váš správca nedodržal spôsob rozpočítania alebo tento je v rozpore s príslušným právnym predpisom, máte možnosť v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení obrátiť sa s podnetom na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

schodisko v paneláku schody susedia

Zákony v každodennom živote

(dnes o susedskej pohode pod jednou strechou, časť prvá)

Bezkonfliktný bytový dom

Nie každý má vedomosť o práve potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Aké sú povinnosti vlastníka (užívateľa) bytu v súvislosti s bezkonfliktným bývaním v dome vyplývajúce zo zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení?

Vlastník a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj iné osoby, zdržiavajúce sa s jeho súhlasom v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili užívateľov ostatných bytov nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov. Počas nočného pokoja, ktorý je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa, nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. Nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať ani iným spôsobom, napríklad používaním práčky, vysávača  alebo iných zariadení rušiť ostatných užívateľov. Vo vyhradenom čase je potrebné stíšiť aj televízne, rozhlasové a iné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť.

  • Kto zodpovedá za čistotu v bytovom dome?

Čistotu a poriadok v spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ako aj v okolí domu dodržiavajú všetci užívatelia bytov a zabezpečuje osoba určená na upratovanie. Dozor nad čistotou vykonáva správa domu v súčinnosti s vlastníkmi, pričom rozsah upratovacích prác a intervaly ich vykonávania by mali byť uverejnené v informačnej skrinke alebo na inom mieste v dome obvyklom. Užívateľ bytu je povinný bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť každé znečistenie spoločných priestorov, ktoré spôsobil sám, jeho domáce zviera alebo jeho návšteva. V prípade stavebných úprav, ktoré sú spojené so znečisťovaním spoločných priestorov v dome, je vlastník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie. Stavebný odpad je povinný odstrániť na vlastné náklady. Systém nakladania s odpadmi upravuje VZN mesta Bratislavy a MČ Petržalka.

  • A čo znečisťovatelia z radov chovateľov domácich zvierat?

Domáce zvieratá, najmä mačky a psy, možno chovať v byte iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi o chove zvierat. Chovatelia domácich zvierat sú povinní dbať, aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedostatky a nečistotu v dome a jeho okolí. Zvieracie exkrementy sú povinní bezodkladne odstrániť. Chovatelia sú povinní zabezpečiť, aby ich zvieratá nespôsobovali škody, neobťažovali ostatných užívateľov domu zavýjaním, brechaním alebo iným spôsobom. Je zakázané chovať alebo držať zvieratá na balkónoch, lodžiách, v pivniciach a v iných spoločných priestoroch domu.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky