INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nové pravidlá pre petície

Nové pravidlá pre petície

Petičné právo je jednou z výsad verejnosti pri aktívnej správe miestnych záležitostí. Mestská časť Bratislava-Petržalka novelizuje Zásady vybavovania petícií tak, aby celý proces od jej doručenia po vybavenie bol maximálne otvorený. Petícia musí v prvom rade obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Samozrejme, musí spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti. Keď ale neobsahuje všetky náležitosti, ten, kto ju podal, bude bezodkladne vyzvaný k odstráneniu nedostatkov. Ak je predmetom petície kompetencia miestneho zastupiteľstva, jej prešetrenie a vybavenie bude v rukách zastupiteľstva. Za predpokladu, že predmetom petície je kompetencia starostu, ten o jej prešetrení bude informovať tak autorov, ako i samotné miestnej zastupiteľstvo.
Výsledok vybavenia petície oznámi mestská časť do 30 pracovných dní od jej doručenia alebo od odstránenia nedostatkov kontaktnej osobe. Miestna časť zverejní znenie petície bez podpisových hárkov, ako aj prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva, respektíve písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície, na webovej stránke mestskej časti, a to do 5 dní od vybavenia.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201