INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Opovedá právnik – Starosti s dedením po otcovi

Opovedá právnik – Starosti s dedením po otcovi

Od štúdií na vysokej škole bývam v Bratislave, kde som sa aj vydala. Prednedávnom mi zomrel otec, ktorý po sebe zanechal asi hektár poľnohospodárskej pôdy, obhospodarovanej aj mojím starším bratom. Okrem zeme zostal po otcovi, mama nám zomrela už dávnejšie, rodinný dom s dvorom, záhradou a samostatným domčekom, tzv. letnou kuchyňou. Po maminej smrti sa otec už neoženil, ale na jeho pohrebe sme sa dozvedeli, že mal nemanželskú dcéru, ktorá si nárokuje na časť z otcovho dedičstva. S bratom sa o delení majetku nevieme dohovoriť, pretože si myslí, že na otcovom pozemku pracoval a má teda nárok na všetko. A ako sa mám dohodnúť s vraj otcovou nemanželskou dcérou, ktorá tvrdí, že má tiež niečo podediť? K. S.

Odpoveď:

Po smrti vlastníka nehnuteľností je dedičom ten, v koho prospech svedčí niektorý z titulov dedenia, teda závet alebo zákon, resp. ich kumulácia. Ak poručiteľ nezanechá závet (poslednú vôľu, testament), alebo je závet neplatný, alebo závetom povolaný dedič z určitého  dôvodu dedičstvo nenadobudne, nastupuje dedenie zo zákona. To je zrejme aj váš prípad, nakoľko o závete ani o inej, otcom zanechanej písomnosti (napríklad listina o vydedení) sa nezmieňujete.
Pri tejto eventualite Občiansky zákonník rozlišuje štyri dedičské skupiny. V prvej, ktorá zahŕňa len členov najbližšej rodiny poručiteľa, dedí poručiteľov manželský partner a poručiteľove deti, každý rovnakým dielom. Znenie zákona je zrozumiteľné aj pre laika – hovorí totiž o deťoch poručiteľa a nie o deťoch poručiteľa pochádzajúcich (narodených) z manželstva. Znamená to, že všetky poručiteľove deti, narodené v predchádzajúcich manželstvách, mimo manželstva alebo v poslednom manželstve pred smrťou poručiteľa za predpokladu, že danému stavu nebránia žiadne zákonné prekážky, dedia z pozostalosti každé rovnakým dielom. Do prvej skupiny zákonných dedičov patria aj deti osvojené a dedičskú spôsobilosť má aj nastiturus (plod v tele matky) za podmienky, že sa dieťa narodí živé. Zákonný nárok na dedičský podiel majú pozostalí bez ohľadu na to, či ide o vec hnuteľnú alebo nehnuteľnú, napríklad vami spomenuté pozemky, rodinný dom a hospodárske budovy. Ako vidíte, zákon nerozlišuje počet poručiteľových detí, ich pôvod ani nehovorí o tom, že zdediť nehnuteľnosť môže iba jeden dedič. Ak je dedičov viac, smrťou poručiteľa sa stávajú spoludedičmi celého majetku poručiteľa podľa výšky svojich dedičských podielov. Vzájomné vysporiadanie jednotlivých  častí majetku z dedičstva patrí do ďalšej časti delenia dedičstva. V prípade nehnuteľností ide o podielové spoluvlastníctvo, ktoré vyjadruje mieru spoluvlastníkov, akou sa podieľajú na svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich im zo spoluvlastníctva k predmetnej veci. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Ak však nedôjde medzi podielovými spoluvlastníkmi k dohode, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a majú aj identickú právnu ochranu, čo v podstate znamená, že vlastnícke právo nemôže byť spochybnené ani vtedy, ak je viac vlastníkov.
Podľa toho, čo ste napísali, sú vaše dedičské podiely zhodné, čo znamená, že vy, váš brat a v prípade oprávnenosti dedičského titulu aj otcova dcéra narodená mimo manželstva dedíte rovnakým dielom, teda každý jednu tretinu
z pozostalosti. O rozdelení dedičstva máte možnosť sa dohodnúť. Ako sa medzi sebou podelíte, závisí len od vás a v prípade, ak vaša dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

Poradenstvo v PN poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby
nie sú možné.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky