INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa neho sa členia na miestne dane (z nehnuteľností, za psa, ubytovanie…), miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň z motorových vozidiel.

Správu dane z nehnuteľností, ubytovania a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva hlavné mesto Bratislava. Správu dane z motorových vozidiel zas daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla. Správu ostatných miestnych daní vykonávajú jednotlivé mestské časti. Je to daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Výnos z daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu správcu dane. Ako je to v Petržalke?

pes v tráve

Daň za psa

Daň platíme za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Mestská časť vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je v Petržalke 34 eur za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm a 67 eur za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac. Za psa chovaného v rodinnom dome zaplatí Petržalčan 17 eur bez rozdielu veľkosti. Osamelý dôchodca s príjmom do výšky životného minima alebo občan s ťažkým zdravotným postihnutím zaplatí daň za psa vo výške 17 eur, ak výška psa v kohútiku nepresiahne 43 cm.

stánok na VT

Daň za užívanie verejného priestranstva

Správu dane za užívanie verejného priestranstva vykonáva samospráva v prípade, že je v jej vlastníctve alebo v správe. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve samosprávy. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, tým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Sadzba dane je za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. Sadzba dane za 1 m2 a deň sa pohybuje od 0,066 eur za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb až po 0,73 eur za dočasné umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu a rekonštrukciu. Za trvalé parkovanie motorového vozidla do 3,5 tony a prípojného vozidla zaplatí Petržalčan 0,132 eura za meter štvorcový a deň. Za vozidlo nad 3,5 tony, nákladný automobil alebo autobus zaplatí za trvalé parkovanie 0,56 eura.

herna ilustračka

Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzba dane v Petržalke je 99,58 eur za predajný automat tovaru potravinovej povahy (teplých alebo studených nápojov, balených potravín) a 33,19 eur za predajný automat tovaru iného charakteru (napr. predaj žuvačiek, hračiek, novín).

Herna na Černyševského ulici sotva 5 minút chôdze od tej na Wolkrovej

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú také prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry). Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzbu dane určuje obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Sadzba je v Petržalke 331,94 eur za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling, biliard, gulečník) a 66,39 eur za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. šípkové automaty, flippery).

Výnos z daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane. Daňovník je povinný uhradiť daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky