INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zimná služba je zabezpečená

Zimná služba je zabezpečená

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v zmysle „Operačného plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2016/2017“. Ten je riadiacim dokumentom pre riadenie údržby v bežných zimných podmienkach aj v mimoriadnych situáciách. Zimná pohotovosť sa začína 15. novembra 2016  a končí 15. marca 2017. Uvedený termín môže v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok zmeniť operačný štáb zimnej služby a určiť termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo týchto termínov.

parkovanie, zima

Rozsah zimnej údržby zabezpečenej petržalskou samosprávou zahŕňa :

a/ chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením nakladania s majetkom, oddelením životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Petržalka s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy,

b/ prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici ,

c/ prístupové chodníky k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, DSS Medveďovej 21 a DD Polereckého, Memory a Stredisko sociálnych služieb Mlynarovičova,

d/ schodiská k  terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,

e/ komunikácie III. triedy a priľahlé parkoviská v správe mestskej časti  Bratislava-Petržalka.

Chodníky, vrátane plôch na terasách, ktoré sú priľahlé k obytným stavbám alebo podnikateľským objektom majú povinnosť čistiť a udržiavať správcovia alebo majitelia.

Rozsah zimnej údržby zabezpečenej Hlavným mestom SR Bratislava zahŕňa:

a/ zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy a k nim priľahlé chodníky,

b/ zastávky MHD,

c/ priechody pre chodcov,

d/ kanalizačné vpusty.

To všetko v súlade so schváleným „Operačným plánom zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy“ na rok 2016-2017.

Obyvatelia môžu s operačným štábom komunikovať prostredníctvom tzv. „bielej linky“ na telefónnom čísle 02/63820158.

Pri zimnej údržbe nie je možné úplne odstrániť sneh z komunikácií. Strojnou údržbou vykonávajú pracovníci  „zmierňovanie následkov“ zimy, aby plochy boli prejazdné alebo priechodné. Mestská časť Bratislava-Petržalka nezodpovedá za technické škody a zranenia osôb v prípade, ak vozidlá neboli na zimné obdobie vhodne „obuté“, teda so zimnými pneumatikami. To platí aj u chodcov, ktorí by mali zvoliť vhodnú obuv na pohyb po namrznutých či zasnežených komunikáciách. Prioritne sa bude vykonávať údržba prístupových komunikácií k zdravotným strediskám, školám, škôlkam, domovom dôchodcov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.