INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vyjadrenie hlavného mesta k problematike herní

Vyjadrenie hlavného mesta k problematike herní

Problematikou herní a právomocí obcí či obyvateľov bývajúcich v ich okolí sme sa zaoberali v tomto článku.  Otázky sme položili aj bratislavskému magistrátu, ktorý licencie vydáva. Odpovedala  nám Mgr. Daniela Rodinová,vedúca referátu mediálnej komunikácie, hlavné mesto SR Bratislava:

V zmysle zákona o hazardných hrách (č. 171/2005 Z. z.) obec, t. j. hlavné mesto SR Bratislava, vydáva: individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, súhlas k umiestneniu stávkovej kancelárie, súhlas k prevádzkovaniu binga na svojom území, vyjadrenie k umiestneniu kasína na svojom území, vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.

Aký je mechanizmus schvaľovania a prideľovania licencií?

Podľa spomínaného zákona obec udelí individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených v tomto zákone, a to do 15 dní od jej predloženia. Ide o obligatórne ustanovenie zákona! To znamená, že hlavné mesto je povinné žiadateľovi individuálnu licenciu udeliť. Licencia je v zmysle zákona udeľovaná na obdobie jedného kalendárneho roku a udeľuje sa prevádzkovateľom hazardných hier, ktorými môžu byť akciové spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, nie herniam.

herna ludia

Kam idú zisky z herní a výherných automatov?

Z prevádzkovania hazardných hier sa odvádzajú odvody do štátneho rozpočtu vo výške taxatívne stanovenej zákonom. Zisk z prevádzkovania je zdaňovaný v zmysle platných predpisov. Do rozpočtu hlavného mesta ide príjem v podobe správneho poplatku za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov vo výške 1 500 eur za každý výherný prístroj, za zmenu individuálnej licencie vo výške 200 eur a za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier vo výške 100 eur.

V roku 2012 bol príjem mesta v oblasti hazardných hier nasledujúci:

– správny poplatok za výherné prístroje 1 772 785 eur

– správny poplatok za zmenu licencie 11 900 eur

– odvody z ostatných hazardných hier 2 372 528 eur

– úroky z omeškania 2 390 eur

Komunikuje magistrát so samosprávami MČ?

Ako sme už uviedli, licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa v zmysle zákona musí udeliť, ak prevádzkovateľ predloží úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených v zákone. Individuálnu licenciu pri ostatných hazardných hrách vydáva Ministerstvo financií SR po splnení zákonom stanovených podmienok. Mestské časti nemôžu zasiahnuť do udeľovania individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Podľa nášho názoru môžu MČ ovplyvniť prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom regulácie prevádzkovej doby v takýchto zariadeniach, stavebným konaním atď. Túto oblasť môže regulovať mestská časť príslušným VZN a ovplyvniť tým rozsah prevádzkovania hazardných hier.

herna letná

Petícia ako riešenie podľa novelizovaného zákona?

Treba uviesť ešte jednu skutočnosť, že novela zákona účinná od 1. 1. 2013 umožňuje obci prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví, že nie je možné prevádzkovať na jej území zákonom vymedzené druhy hazardných hier za predpokladu, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce (t. j. obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy), ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Obmedzenie hazardných hier môže byť len celoplošné a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry. Mesto nemá možnosť obmedziť prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov v čiastočnom rozsahu (počet výherných prístrojov, ulica, prevádzka, mestská časť a pod.).

A čo verejný záujem?

Otázku verejného záujmu rieši zákon o hazardných hrách len v súvislosti s licenciou na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Pri ostatných druhoch hazardných hier sa na verejný záujem neprihliada. Otázku herní rieši zákon o hazardných hrách, podľa ktorého je možné prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry aj vo vzdialenosti do 200 m od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ak sú umiestnené v herni. Na záver chceme zdôrazniť, že mesto je otvorené aktivitám mestských častí, konzultáciám s nimi v tomto smere a nebráni sa ich konkrétnym požiadavkám.

  • brmbo

    bezzubí zákon ako sa môže realne zučastniť peticie 30 %všetkých Bratislavčanov.Takúto novelu zákonu mohla prijat len NR s valcijúcou väčšinou poslancov za stranu SMER SD.A kto vie prečo im vyhovuje takáto zak.úprava. Že by pan predseda zohnalpeniaze na volby.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.