INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naďalej platí 60 : 40

Naďalej platí 60 : 40

K titulku sa ešte patrí dodať, že sú to percentá a ide o pomer základnej zložky (podlahová plocha bytu a podiel na spoločných priestoroch v m2) a spotrebnej zložky (namerané hodnoty, náklady v €) pri rozpočítavaní množstva tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla u konečného spotrebiteľa.

Reč  je o vyhláške č. 240/2016 Z.z., ktorá o.i. upravuje i tieto pravidlá a podľa ktorej sa bude postupovať od prvého dňa roku 2017 (až na jednu výnimku). Nová právna úprava ruší doterajšiu vyhl. č. 630/2005 Z.z. v znení vyhl. č. 358/2009 Z.z. Cielene sme vybrali z nového predpisu len tie ustanovenia, osobitne § 7, ktorý upravuje dominantný spôsob vykurovania petržalských bytov, domácností prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Dalkia 2011-5

To podstatné: percentuálne pomery pri rozpočítavaní (60% základná zložka : 40% spotrebná zložka), ak si vlastníci neupravili iný pomer, platí a bude platiť naďalej, ak zotrvajú na pôvodnom rozhodnutí. Nie je potrebné prijímať nové rozhodnutie, ktoré by malo potvrdiť to, čo platí doteraz. Takýto výklad dostala redakcia PN od zodpovedného pracovníka ÚRSO. Akúkoľvek inú zmenu v pomeroch nová vyhláška od roku 2017 však tiež umožňuje.

kotolňa, komín, panelák

Nič to ale nemení na hľadaní optimálneho pomeru v konkrétnom bytovom dome, paneláku, najmä ak si uvedomíme, že v Petržalke je ich cca 85 percent zateplených, t.j. čiastočne či úplne obnovených. „Efekt“ a „efektívnosť“ večných panelákových tém a sporov, kto kúri viac, kto menej a kto vôbec nekúri, kto sa na kom priživuje ba dokonca až „kradne“ teplo inému bytu, možno práve po zateplení minimalizovať – že sa výraznejšie uprednostní základná zložka, teda podlahová plocha bytu, pred spotrebnou zložkou, ktorú možno nastavením teploty či úplným odstavením regulovať, v pozitívnom či negatívnom zmysle teplotné pomery v dome ovplyvňovať.

radiátor, teplo

Odborníci – energetici sa zväčša vyjadrujú o optimálnom pomere pri rozpočítavaní množstva tepla: 70% základná zložka a 30% spotrebná zložka. Vylúčia sa tak extrémy, ktoré nie sú v niektorých bytových domoch ojedinelé, keď rozdiel v platbách za teplo medzi dvoma bytmi je po ročnom vyúčtovaní až – päťnásobný…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky