INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vépeeska mala rušné leto

Vépeeska mala rušné leto

Kým ostatní dovolenkovali, pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka mali plné ruky práce. O tom, čo všetko počas prázdnin stihli a o to, čo ich ešte v najbližších týždňoch čaká, sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Martinom Füzekom.

Ako vyzeralo leto vo VPS?

  • Toto leto bolo vďaka klimatickým podmienkam náročné najmä na kosby. Doteraz sme vykonali 7 kosieb na dočasných plochách. Zvýšený počet kosieb na dočasných plochách je aj preto, že využívame technologický postup mulčovania, ktorý zanecháva živiny v tráve, ale vyžaduje si väčší počet kosieb. Ukončili sme 4. kosbu sídliskovej zelene. Zvýšený počet kosieb sme zaznamenali aj v areáloch MŠ a ZŠ, kde aktuálne finišujeme, aby boli pripravené na začiatok školského roka. Od 31.marca môžeme vykonávať orezy konárov stromov nad 5 cm. V letnom období sme sa zamerali na lokality, kde nám pri tom najviac bránia parkujúce vozidlá a premávka. Upravujeme aj kríkové skupiny a likvidujeme náletové dreviny. V lete sme pokračovali v opravách a pravidelnej údržbe detských ihrísk na základe legislatívou predpísanej hlavnej ročnej kontroly. Postupne odstraňujeme všetky kontrolou zistené nedostatky. Zaviedli sme pravidelné čistenie detských ihrísk, prehrabávanie pieskovísk a režim ich údržby. Tiež sme intenzívne pracovali na sanácii a natieraní všetkých ihrísk. Samozrejme, v lete sme kontinuálne vykonávali všetky ďalšie činnosti podľa ročného harmonogramu ako napr. čistenie komunikácií III. a IV. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti, údržbu vysýpanie smetných košov (650 ks), údržbu lavičiek (1 250 ks), vyzbieranie nečistôt organického a anorganického pôvodu a podobne. Nezabudli sme ani dovolenky, ktoré naši pracovníci využili na oddych a načerpanie potrebných síl do ďalšieho obdobia.

vps, skolka

Viete vyčísliť počet hodín a spotrebu farieb pri natieraní prvkov na detských ihriskách?

  • Aktuálne máme dokončených 33 z 49 ihrísk. Detské ihriská natierame od apríla, pričom musíme brať do úvahy poveternostné podmienky aj kapacitné (personálne) možnosti. V priemere na natieraní pracujú dvaja pracovníci, pričom využívame hlavne aktivačných pracovníkov, poberateľov v hmotnej núdzi ako aj odsúdených na výkon trestu verejnoprospešných prác. Doteraz bolo použitých približne 175 litrov farieb. Rodičia a hlavne deti sú nadšení, že sme vdýchli hracím prvkom život, prostredníctvom nových farieb a tým predĺžili životnosť týchto dosluhujúcich hracích prvkov.

vps, ihrisko

Mnoho obyvateľov sa pochvalne vyjadrilo k založeniu profilu na sociálnej sieti, kde denne zverejňujete fotografie, čo všetko robíte. Otvorili ste tak ďalší kanál na komunikáciu s obyvateľmi…

  • Pozitívne reakcie na náš facebookový profil nás veľmi tešia. Je to spôsob, ako ukázať a priblížiť ľuďom našu prácu, ako aj aktuálne informovať širokú verejnosť. V neposlednom rade je to ďalší nástroj na zbieranie podnetov, informácií a názorov obyvateľov mestskej časti.

Na vašej webovej stránke máte okrem iného zverejnený aj harmonogram prác. Máte naň nejaké odozvy zo strany obyvateľov? Osvedčil sa vám? Budete ho zverejňovať pravidelne?

  • Samozrejme, Harmonogram budeme zverejňovať aj naďalej, veľmi sa nám osvedčil a napokon to bola jedna z hlavných požiadaviek obyvateľov. Petržalčania oceňujú tento krok. Okrem mesačného harmonogramu prác na našej stránke takmer denne prinášame informácie na našom FB profile o priebehu – dennom harmonograme niektorých prác hlavne kosieb.
  • VPS

Využívajú Petržalčania Zberný dvor? Čo všetko tam nosia?

  • Zberný dvor využíva z roka na rok viac a viac Petržalčanov, čo nás nesmierne teší, keďže to pozitívne prispieva k skvalitneniu životného prostredia na území mestskej časti a znižuje nám náklady na upratovanie a odstraňovanie čiernych skládok. Za tento rok nás už navštívilo viac ako 4 600 obyvateľov. Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž a pod.) a je k dispozícii pondelok až sobota od 8. do 18. h. Vykonávame zber drobného stavebného odpadu, rozobratého nábytku, objemného odpadu (sedačky, koberce, matrace a pod.), elektro odpadu, papiera, biologicky rozložiteľného odpad. Najväčší podiel tvorí drobný stavebný odpad vznikajúci pri úpravách a renováciách obydlí.
  • vps, ihrisko

Čo vás čaká v najbližšej budúcnosti?  

  • Od 1. októbra môžeme podľa zákona vykonávať výruby drevín, na základe rozhodnutia oddelenia životného prostredia, ktoré vypracováva posudky od príslušných inštitúcií. Okrem pravidelných činností v jesenných mesiacoch nás ešte čaká príprava a osadenie 140 ks nových lavičiek a 70 ks smetných košov, dokončenie opráv a natierania detských ihrísk. V blízkej budúcnosti budeme realizovať 5. kosbu sídliskovej zelene a pravdepodobne sa nevyhneme ani dodatočnej neplánovanej 6. kosbe. Ďalej je to zber lístia a zimná služba, teda posýpanie a zhŕňanie snehovej pokrývky na cestách III. a IV. triedy a chodníkov, na ktorú sa už teraz intenzívne pripravujeme.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky