INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Problém nevyplatených preplatkov

Problém nevyplatených preplatkov

Našu redakciu oslovila rozhorčená Petržalčanka, ktorá ešte v auguste nemala vyplatený preplatok z májového vyúčtovania za byt. Ako uviedla, niekoľkokrát kontaktovala Bytový podnik Petržalka, ktorý spravuje „jej“ bytový dom. Vysvetlenie BPP ju však neuspokojilo, a tak oslovila so žiadosťou o pomoc PN. Bytový podnik Petržalka zareagoval na naše otázky rýchlo a k problému sa vyjadrili zodpovední pracovníci.

Ing. Daniel Šavel, konateľ BPP: „Takéto prípady sa stávajú každý rok. Títo poctiví platcovia doplácajú v prvom rade na neplatičov vo svojich bytových domoch, ktorí si svoje povinnosti neplnia uhrádzaním bežných mesačných zálohových platieb alebo nedoplatkov vyplývajúcich z ročného vyúčtovania. V niektorých prípadoch tento nedoplatok vzniká iba v dôsledku nízkych zálohových platieb napriek nášmu odporúčaniu na ich zvýšenie, keďže neustále rastú ceny hlavne energií. Ale sú tu aj ďalšie faktory:

1. Zálohové platby voči dodávateľom služieb sú uhrádzané vopred, niektorí vlastníci domov sa však v rozpore zo zákonom rozhodli platby uhrádzať v daný mesiac, a tým dochádza k nesúladu príjmov a výdavkov na účtoch bytových domov.

2. Zálohové platby voči dodávateľovi tepla sú uhrádzané na základe tzv. exotermickej krivky, t. j. v zimných mesiacoch sú platby vyššie a v letných nižšie, ale zálohové platby vlastníkov sú rovnomerné. Takže práve v čase vyplácania preplatkov sú prostriedky na účtoch domov najnižšie.

3. Niektorí vlastníci využívajú služby inkasného strediska, ktoré zasiela inkasné platby na účty domov dvakrát mesačne a s niekoľkotýždňovým posunom od času, keď vlastník reálne zaplatil.

4. Tým posledným, možno banálnym problémom, je nenahlásenie čísla bankového účtu, na ktorý chcú obyvatelia zaslať preplatok v prípade, že počas roka platili zálohové platby formou bankovej zloženky. K tomuto nahláseniu boli vlastníci vyzvaní v oznámení o ročnom zúčtovaní.“

Je takýchto prípadov – domov v zlej finančnej kondícií, v správe BPP veľa, alebo sú to skôr výnimky?

Ing. Branislav Madáč, vedúci technického úseku BPP: „Bytový podnik spravuje 67 bytových domov. V tomto roku bolo oneskorené vyplácanie v zhruba šiestich domoch, takže ide skôr o ojedinelé prípady.“

Ak dom nemá na účte dosť peňazí, nie je úlohou Bytového podniku Petržalka ako správcu, aby k takejto situácii nedochádzalo?

Ing. Marek Sukeľ, vedúci ekonomického úseku BPP: „Na začiatku je potrebné uviesť, že BPP spravuje prostriedky na samostatných účtoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe zmlúv o výkone správy a v súlade so zákonom 182/1993. Tieto účty sú oddelené od účtovníctva Bytového podniku Petržalka, s. r. o., takže nedochádza k žiadnym svojvoľným presunom medzi účtami BPP a bytových domov alebo medzi účtami jednotlivých domov. Ak ste mali na mysli určité „dotovanie“ domov v zlej finančnej situácii, tak k tomu nedochádza.

BPP má vypracované štandardné postupy pri vymáhaní nedoplatkov: upomienka, predžalobná výzva, platobný rozkaz a exekučný titul. V niektorých prípadoch sa však vlastníci rozhodnú v záujme dobrých susedských vzťahov uzavrieť s neplatičom dohodu o splátkach alebo v opačnom prípade odsúhlasia dobrovoľnú dražbu. Každý z týchto postupov trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov, v niektorých prípadoch aj rokov, no platby za služby sú splatné každý mesiac, čo spôsobuje spomínané finančné problémy.

V komunikácii so zástupcami vlastníkov, resp. s vlastníkmi na schôdzach, sa neustále snažíme prijímať také opatrenia, aby sme tieto situácie postupne eliminovali úplne.“

Ako majú postupovať majitelia bytov, ktorí ani tri mesiace po vyúčtovaní nemajú vyplatený preplatok?

Ing. Marek Sukeľ: „Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v prvom rade odporúčam kontaktovať zodpovedného ekonomického správcu pre predmetný bytový dom, ktorý poskytne všetky relevantné informácie vrátane predpokladaného termínu vyplatenia.“

Na záver už len dodáme, že svoj preplatok spomínaná Petržalčanka už dostala v plnej výške.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky