INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalský zberný dvor sa rozšíril

Petržalský zberný dvor sa rozšíril

Petržalka bola úspešná s projektom, ktorý prispeje k zvýšeniu čistoty a poriadku. Získala 50 000 eur za ktoré nakúpila veľkoobjemové kontajnery a kapacitne tak rozšírila služby zberného dvora. „Kontajnery boli určené pre tabuľkové sklo, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drobný odpad a iný domový objemný odpad. Vďaka nim rozširujeme separáciou najmä biologického odpadu a drobného stavebného odpadu a tiež iného objemného odpadu, ktorý je ďalej využiteľný,“ uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan. V rámci projektu bola tiež zaobstaraná nadúrovňová váha, ktorá slúži na váženie zvážaného odpadu, čo napokon tiež prispeje k manažovaniu odpadového hospodárstva v Petržalke.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie bol Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorý okrem iných činností vykonáva aj práce v oblasti separovania komunálneho odpadu a prevádzkuje zberný dvor. Spomínaný projekt bol pod názvom „Skvalitnenie zberných procesov v rámci separovaného komunálneho odpadu v Petržalke,“ schválený na Environmentálnom fonde. Petržalský Miestny podnik verejnoprospešných služieb má tak po využití dotácie celkovo k dispozícii 4 kryté kontajnery s objemom 7 m3, ktoré využívajú napríklad na papierový odpad či stavebný materiál z rekonštrukcií bytov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201