INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pečniansky les ako obeť zločinu?

Pečniansky les ako obeť zločinu?

Zdá sa, že kauza Pečniansky les v Petržalke bude mať, ak sa potvrdia niektoré závažné skutočnosti ako dôkazy, aj inú dohru. Reč je o známej zámene 24 ha lesa v Petržalke za les tej istej rozlohy v Šiatorskej Bukovinke v Lučeneckom okrese. Kým prvý les je vo vlastníctve štátu – Lesy SR, š. p. -druhý vo vlastníctve jedného neznámeho bratislavského občianskeho združenia. Štátny les bol znalcom ohodnotený na 166 155,08 €, súkromný les na 173 671,62 €. Finančný rozdiel 7 516,54 eura sa veľkoryso nekompenzoval. Píšu sa roky 2008, 2009 až – doteraz. Pečniansky les sa mal stať po zámene petržalskou relaxačnou zónou, šiatorsko-bukovinský je vhodný leda tak na výrub stromov. Pravda, keby sa veci nevyvinuli inak. Totiž, zámena to nebola hocijaká. Ani v bársakom čase. Bolo po parlamentných voľbách (2009) a hnutie, ktoré rezort pôdohospodárstva skôr vlastnilo ako spravovalo, vo voľbách neuspelo. Napochytre odsúhlasilo onú zámenu dvoch lesov, ibaže zmluvu namiesto ministra podpísal vysoký štátny úradník. Nový minister Zsolt Simon zámennú zmluvu zrušil (2010) a Katastrálny úrad v Lučenci zamietol návrh na vklad zámennej zmluvy do katastra. Občianske združenie sa odvolalo na Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý zasa zrušil rozhodnutie Katastrálneho úradu. Sporná vec – kto mohol, či nemohol konať a podpisovať zmluvu za ministerstvo – sa napokon dostala až na Najvyšší súd SR. Ten v marci 2012 potvrdil rozsudok Krajského súdu. Zámenná zmluva je platná. Vlastníkom 24 ha Pečnianskeho lesa je občianske združenie.

Pečniansky les
Súdny boj o 24 hektárov Pečnianskeho lesa

Štát sa však nevzdáva. O dva mesiace sa domáha súdnou cestou neplatnosti zámennej zmluvy. V hre je šesť parciel, ktoré sú už chráneným územím (aj keď len druhým stupňom), ktoré sa tiahnu popri brehu Dunaja od Incheby až po Most Lafranconi. Nie sú súvislým celkom, dve parcely ležia za hrádzou, ktorá je tiež aj Dunajskou cyklistickou cestou. Krásne prostredie, je však záplavovým územím. Možno mať však s nimi aj iné plány, nielen rekreačné, relaxačné a vznešeno znejúce – humanity. Aj Benátky stoja či skôr plávajú na vode! Žeby potom Pečniansky les ako svojrázna slovenská developerská romantika?

Je či nie je v meste?!

Až prišiel pondelok minulého týždňa. Na Okresnom súde Bratislava II formuluje právny zástupca žalobcu – štát Slovenská republika a Lesy SR, š. p. – do súdnej zápisnice, že trvá na podanej žalobe a domáha sa absolútnej i relatívnej neplatnosti zámennej zmluvy. A teraz kúsok osvety, právnickej reči: Lebo podľa § 39 Občianskeho zákonníka: „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom“ a podľa 49a toho istého zákona: „Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala, alebo o ňom musela vedieť…“

A súvislosti? Právny zástupca ich nachádza v uznesení okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne z mája tohto roka, ktorým vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin nepravdivého znaleckého posudku. Podľa neho je dôvodne podozrenie, že znalec vo svojom znaleckom pozemku ocenil 24 ha Pečnianskeho lesa ako lesné pozemky umiestnené mimo zastavaného územia obce namiesto pozemkov v zastavanom území obce.

Poznáme to – intravilán a extravilán. Parádny cenový rozdiel. Hodnota petržalských zamieňaných pozemkov mala byť podľa kontrolného posudku stanovená na sumu 2 280 000 €, a nie na 166 155 €. Aký je to rozdiel, a koľkonásobná škoda pre štát, si už vypočíta každý sám. Právna zástupkyňa žalovaného občianskeho združenia však kvalifikovane namietala, obratne vzdorovala, nebude to jednoduchá ani krátka záležitosť. Navyše ako vedľajší účastník chce vstúpiť do konania ešte Lesoochranárske zoskupenie Vlk. Súdne pojednávanie sa preto odročí, pokračovanie bude 3. septembra o 9. h na tom istom súde.

Pečniansky les - 2 280 000 €, alebo 166 155 €,, akú má skutočnú hodnotu?
Pečniansky les – 2 280 000 €, alebo 166 155 €,, akú má skutočnú hodnotu?

Nie náhodne sa sudkyňa vyjadruje, že kauza Pečniansky les je verejnosťou citlivo vnímaná, je právne zložitá, každé vypovedané slovo má svoj presný význam a hodnotu. Budú svedkovia, listinné dôkazy. Už len dúfať, že pravda a spravodlivosť si spolu sadnú za jeden stôl.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky