INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Paneláky naše – čo s vami? /3/ – O zmenách a „nezmenách“

Paneláky naše – čo s vami? /3/ – O zmenách a „nezmenách“

V predchádzajúcom čísle PN sme sa v rozhovore s riaditeľkou Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n.o. prof. Ing. Zuzanou Sternovou, PhD. venovali začiatkom procesu obnovy bytových domov na Slovensku (1992). Tiež, čo všetko sa odvtedy okolo nás, ale i v nás menilo, zmenilo, ale aj – nezmenilo. A prečo. V rozhovore pokračujeme a dokončujeme…

Pri hodnotení kvality, resp. nekvality sa zvykne vravieť, že ak dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté… takže nie je dom ako dom, ani zateplený panelák ako zateplený panelák. A rozdiely je neraz vidieť. Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) SÚS vydal stovkám firiem – právnickým osobám a živnostníkom licencie na zhotovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) . Ako hodnotíte odbornú úroveň podnikateľov – manažmentu ale i radových pracovníkov vykonávajúcich rôzne činnosti?

– Licenčné podmienky vydané akreditovaným inšpekčným orgánom typu A, ktorým je TSÚS, n.o., osobitne určujú požiadavky na firmu a osobitne na zamestnancov, ktorí uskutočňujú stavebné práce zhotovovania zatepľovania obvodového plášťa na stavbe. Manažment má povinnosti v zabezpečení systému riadenia kvality stavebných prác. Pracovníci musia byť v počte 60 percent prítomných na stavbe zaškolení a musia ovládať „remeslo“. Zhotovovanie sa musí uskutočňovať s rešpektovaním podmienok a požiadaviek technickej normy na zabudovanie ETICS (STN 73 2901: 2008; od roku 2015 sa predpokladá platnosť jej revízie) a STN 73 2902: 2012 (zhotovovanie kotvenia ETICS), ale aj technologického predpisu pre príslušný ETICS a projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí byť pripravená v úrovni realizačnej projektovej dokumentácie s rešpektovaním všetkých platných predpisov. Je treba zdôrazniť, že licenciami na zhotovovanie ETICS a vykonávaním inšpekčnej činnosti na stavbe sa potvrdzujú predpoklady na kvalitné zhotovovanie ETICS príslušným zhotoviteľom. Inšpekčná činnosť na stavbe nenahrádza činnosť technického dozoru investora.

Vyskytli sa prípady – oprávnené sťažnosti stavebníkov a z toho dôvodu i dôsledky odňatia licencie? Čo najčastejšie zhotovitelia nedodržujú, aké sú najväčšie nedostatky, ktoré zvyčajne vyjdú najavo až pri kolaudácii?

– Samozrejme, že sa na stavbe vyskytli kritické nedostatky zistené našimi inšpektormi, ktoré boli dôvodom na odňatie licencie. TSÚS nemá kompetencie, ktoré má technický dozor zastupujúci stavebníka. Riešenie sťažnosti stavebníka sa môže inšpekčným orgánom riešiť iba ďalším vykonaním inšpekcie. Cieľom však určite nie je odoberanie licencií, ale ovplyvňovanie procesu výstavby tak, aby sa zabezpečila požadovaná kvalita obnovy (zateplenia). Za výber zhotoviteľa je zodpovedný stavebník. Tento má všetky právomoci vyplývajúce zo zmluvy uzavretej so zhotoviteľom.

Je ťažko jednoznačne určiť, čo zhotovitelia nedodržujú. Nedostatky sa vyskytujú vo všetkých procesoch, od prípravy podkladu až po povrchovú úpravu. Najčastejšie sa však vyskytujú nedostatky v lepení tepelnej izolácie, vytváraní tepelnoizolačnej vrstvy, prekrývaní a umiestnení výstužnej mriežky, hrúbke povrchovej úpravy, ale najmä vytváraní detailov vrátane vytvorenia oplechovania parapetov a ukončenia ostení a nadpraží v styku s otvorovými konštrukciami. Jednoznačne je možné konštatovať, že kvalitu zhotovovania ovplyvňuje stavebník už výberom projektanta podľa najnižšej ceny, a nie podľa obsahu a kvality jej spracovania.

Z dvanástich systémových porúch, na odstránenie ktorých poskytoval štát nenávratné dotácie, zostalo po prijatí zákona č. 134/2013 Z. z. len šesť, čiže polovica. Nie sú v ňom poruchy, ktoré bolo možné odstrániť celoplošným zateplením obvodového plášťa. Dôvodová správa k zákonu hovorí o priamej dotácii len v prípade tých systémových porúch, ktoré ohrozujú bezpečnosť užívania bytových domov, v ostatných ponúka zvýhodnené úvery zo ŠFRB.

– V prvom rade, platnosťou novely zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. sa nezrušili systémové poruchy. Zmenil sa spôsob financovania ich odstraňovania z hľadiska využitia podpory zo strany štátu. Faktom je, že pri tých systémových poruchách, pri ktorých sa ich prejavy odstraňujú uplatnením zateplenia obvodového plášťa, dochádza k zlepšeniu kvality tepelnej ochrany, zníženiu tepelných strát a tým aj nákladov na vykurovanie. Zostáva dotácia na odstraňovanie systémových porúch balkónov, lodžií, vystupujúcich schodísk. Pri týchto stavebných konštrukciách sa zistili závažné prejavy nedostatkov, ktoré postupne môžu viesť ku havárii (uvoľneniu skorodovaných zábradlí, odpadávaniu kusov betónu, rozsiahlej korózii nosnej výstuže a pod.). Je správne poskytovať dotáciu najmä na odstraňovanie týchto systémových porúch súvisiacich s užívateľskou bezpečnosťou. Je však potrebné, aby aj vlastníci bytov rešpektovali zákonom určené podmienky vykonania obnovy predmetných stavebných konštrukcií a požadovali vykonanie obnovy v plnom rozsahu. Znamená to najmä pri balkónoch úplné odstránenie všetkých pôvodných podlahových vrstiev, odstránenie uvoľnených častí betónu z dosky a ošetrenie skorodovanej výstuže. Okrem opravy balkónovej dosky je potrebné jej zateplenie (vloženie tepelnoizolačnej vrstvy aj v podlahe) a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy. Vzhľadom na rozsah korózie existujúceho zábradlie je ho potrebné pred začatím obnovy odstrániť a zabudovať nové. Obdobný rozsah prác sa vyžaduje aj pri lodžiách. Osobitný postup prác sa týka predsadených lodžií bytových domov BA NKS-S.

V porovnaní s Dúbravkou a Karlovou Vsou Petržalka v obnove panelákov zaostáva. Kým v spomínaných mestských častiach je už nezateplený panelák skôr raritou, Petržalka má ešte celé hniezda či línie chátrajúcich stavieb, najmä na Lúkach a Dvoroch. Najmä popri Chorvátskom ramene sú niektoré paneláky tak zanedbané, navyše dokántrené „ľudovou tvorivosťou“ zasklievania a murovania lodžií, že sú petržalskou ponáškou na košický Luník IX. Samostatnou kapitolou je však farebnosť už obnovených bytových domov. Niektoré sú naozaj zmaľované…

– Niekedy si myslím, že je dobré, ak ešte nie sú všetky bytové domy zateplené, lebo dúfam, že o farebnom riešení nebudú rozhodovať iba vlastníci, ale najmä odborníci. Dúfam aj, že rozhodovať sa bude na základe splnenia požiadaviek a kvality, nielen podľa najnižšej ceny. Rozhodovanie o uskutočnení obnovy bytového domu, teda aspoň o tej najviditeľnejšej časti, obnove obvodového plášťa rozhodujú samozrejme vlastníci bytov. Samotný proces a rozhodovanie v mnohých prípadoch ovplyvňujú angažovaní správcovia a niekedy aj zhotovitelia, prípadne informovanosť o dobre nastavených podmienkach využitia finančných nástrojov poskytovaných na obnovu. Určite, že aj finančná situácia mnohých vlastníkov sa zapísala na podiele obnovených budov.

Nie ešte v každom dome a nie ešte všetkými vlastníkmi je pochopená jeho obnova. V nejednom prípade sa odchádza z Petržalky rezignovane. Buď z dôvodu väčšinového nezáujmu vlastníkov o dom, alebo, síce menšinového, ale účinného odmietnutia, odporu akejkoľvek obnovy. Že by už vyprchal prvotný zatepľovací entuziazmus, alebo je tu nový trend – nie príchody z vidieka do mesta, ale odchody z mesta na vidiek, čiže zmena spoločného bývania za rodinné, individuálne?

– Začnem od konca otázky. Nepochybne každý, kto býva v rodinnom dome je si vedomý, že nikto iný, okrem neho samého, sa nebude o jeho rodinný dom starať. Mnohí vlastníci bytov zabúdajú, že aj o bytový dom je potrebné sa postarať a že práve rozhodnutím o obnove rozhodujú o predĺžení životnosti, vlastnej bezpečnosti a znížení nákladov na užívanie. Neviem, prečo je charakteristické pre vlastníkov, že sa navzájom upodozrievajú, napádajú a rozhádajú. V konečnom dôsledku údržbu a opravy vyžaduje všetko, čo v každodennom živote používame. Výnimkou nemôžu byť ani budovy. Teda, prečo sa nepostarať o svoje vlastníctvo? Prečo niektorí vlastníci nechcú bývať v lepšom, krajšom a bezpečnejšom…?

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky