INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mesto má a dá peniaze na odstránenie grafitov

Mesto má a dá peniaze na odstránenie grafitov

Aj keď tohtoročných 49 tisíc eur vyčlenených v mestskom rozpočte na odstraňovanie nelegálnych grafitov nie je bohviečo, je to aspoň niečo v duchu príslovia: Keď neprší, nech aspoň kvapká. Lebo odstrániť na paneláku čarbanice, napr. na ploche 6 až 8 m2, to je najmenej 1 200 eur, pretože na fasádu treba nanovo „natiahnuť“ ucelený farebný pás.

Aspoň takéto náklady vyčíslila stavebná firma jednému bytovému domu na Lietavskej ulici, ktorý bol dokončený pred Vianocami, aby ho hneď po Novom roku v jeden podvečer traja adolescenti zagebrili sprejmi. Aj keď ich ešte v ten večer polícia dolapila, zatiaľ má dôkazy, že je to ich „dielo“ len na polovičnú plochu. Tú už rodičia sprejerov-frajerov na vlastné náklady obnovili, aby tak zmiernili ďalšie možné dôsledky pre mladistvých vinníkov. Ibaže koľko tisícok metrov štvorcových sprejových čarbaníc má len v Petržalke anonymných autorov – ničiteľov, koľké kilometre omietok sa bude musieť natiahnuť už nie pre anonymných, ale konkrétnych poškodených – vlastníkov bytových domov, firemných či verejných budov, ale aj rodinných domov? Ak sa nechcú poškodení dennodenne pozerať na skazu ich majetku, budú musieť siahnuť do vlastného vrecka. Iba ak by niekto iný solidárne pomohol. Deje sa tak na základe Zásad poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo 24. apríla t.r. uznesením č. 1530/2014.

Komu, ako, kedy, koľko

Finančný príspevok nie je nárokovateľný, možno oň požiadať, zväčša len doplní, nie plne nahradí skutočné, celkové náklady, ktoré súvisia s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov v Bratislave. Možno ho poskytnúť žiadateľovi len raz v príslušnom kalendárnom roku a jednorazová pomoc nesmie presiahnuť 3 000 €! Príspevok sa poskytuje na nákup odstraňovacích náterov, nákup jednorazových náterov, nákup preventivných, resp. permanentných, ochranných náterov a na služby súvisiace s realizáciou projektu prostredníctvom subjektu s oprávnením na takúto činnosť.

Uchádzačmi sú právnické osoby (zakladateľom nesmie byť hl. mesto), čiže najčastejšie nimi budú správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov, firmy, občianske združenia, nadácie (ale aj obec – mestská časť?) a tiež fyzické osoby s trvalým pobytom v Bratislave, o ktorých sa zásady bližšie nezmieňujú, ale zrejme sú to osoby majúce rôzny právny vzťah (vlastník, nájomník, správca a i.) k bytovým a nebytovým budovám a objektom (teda i k rodinným domom?).

Žiadosť o príspevok sa podáva k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, najneskôr do 30. septembra. Prílohou k žiadosti je fotodokumentácia poškodenej nehnuteľnosti, čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou, výpis z listu vlastníctva, doklad (zmluva) o vykonávaní správcovskej činnosti na uvedenú nehnuteľnosť. Príspevok bude vyplatený na základe predloženia podkladu k vyplateniu finačného príspevku a povinných príloh (účtovných dokladov a fotodokumentácie o odstránení grafitov) a po vykonaní kontroly odborným pracovníkom magistrátu z OVS.

Adresa na podanie žiadosti:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava

Užitočný kontakt: Pokiaľ si niekto nebude dať vedieť rady alebo bude potrebovať ďalšie rady, ochotu nájde na odd. životného prostredia a mestskej zelene, poradí Ing. Anna Galčíková – email: galcikova@bratislava.sk, telefón +421 2 593 564 09

Takže, Petržalčania, neváhajte, píšte, podávajte žiadosti…

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky