INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kto to zaplatí?

Kto to zaplatí?

V PN č. 8/2014 venujete pomerne veľa priestoru verejnému poriadku, najmä v článku Smelo a občiansky, čo považujem za veľmi správne, ale chýba mi tam ešte niečo. Plne súhlasím s príspevkom čitateľky pani Sedlákovej čo sa týka poriadku a čistoty v okolí bývalej MŠ na Ľubovnianskej ul. Pracovníci, ktorí objekt čistia, vyhadzujú odpad do kontajnerov slúžiacim obyvateľom Krásnohorskej ul. V tom istom článku je uverejnená reakcia Miestneho podniku VPS Petržalka. Hovorí sa v ňom o tom, že VPS v tomto objekte nezabezpečuje ani čistotu, ani údržbu, nakoľko toto je povinný zabezpečiť vlastník pozemku a neplní si povinnosti. Napriek tomu VPS zabezpečili orez a čistenie pozemku na Krásnohorskej ul. Zaujímalo by ma, na čie náklady podnik VPS odviezol 6 plných áut a vlečiek odpadu. Išlo to na náklady majiteľa pozemku, alebo nás všetkých? Ako si VPS vymôže tieto náklady, keď si vlastník pozemku neplní základné povinnosti? Takisto aj čistenie brehov Chorvátskeho ramena. Čistiť ho budú brigádnici a tí, ktorým ide o čistotu a poriadok v mieste, v ktorom žijú a tiež na náklady nás všetkých, nie tých, ktorí toto miesto zanešvárili.

Juraj Slabý

(príspevok je krátený)

skládka lucka

Zaplatíme to všetci!

Plne súhlasím s tým, čo píše Juraj Slabý, že každý vlastník nehnuteľnosti si má robiť poriadok na svojom. Príklad z 23. apríla. Na Čapajevovej ulici – pri známom „Modrom dome“ – sme upozornili obyvateľov, aby neodhadzovali odpad pod okná, kde má sídlo MP VPS Petržalka, ale aby ho odkladali do kontajnerov. Okrem hrubých výrazov, ktorými nás počastovali, nám povedali, že upratovať to po nich musia smetiari a pracovníci MP VPS. Čapajevovu ulicu, ale najmä okolie „Modrého domu“, upratujeme takmer denne, lebo inak by bola ulica zahádzaná odpadom ako Luník. Pýtame sa, čím si zaslúži táto ulica (v porovnaní s inými ulicami v Petržalke), aby bola upratovaná skoro denne? Prečo by lokality Krásnohorská alebo Žehrianska nemali byť čistené tak, ako ostatné časti Petržalky? Pokiaľ viem, tak vlastníka pozemkov tejto lokality (Lúky VII a VIII) rieši mestská časť Petržalka prostredníctvom súdu, ale bez akéhokoľvek viditeľného úspechu.

K problému upratovania a vyvezenia odpadu a konárov po oreze z Krásnohorskej a spomenutej materskej školy len toľko. Školu, ktorá je v článku spomenutá, neriešil MP VPS Petržalka, a preto sa k veci nebudeme vôbec vyjadrovať. Ak niekto videl, že z objektu bývalej MŠ sa vynáša odpad do kontajnerov slúžiacich obyvateľom na domový odpad, tak to mal nahlásiť na miestny úrad Petržalka, ktorý je povinný podnet ihneď prešetriť a voči vlastníkovi začať konanie. To sa ale asi nestalo. MP VPS Petržalka nemá kompetenciu vec preverovať, vysvetľovať, zdôvodňovať a riešiť.

smetiari v akcii

Orez a čistenie, ktoré urobil MP VPS Petržalka v spolupráci so zamestnancami miestneho úradu, bol už zúfalý pokus vec riešiť v prospech obyvateľov v lokalite Lúky VII a VIII, kam patrí aj ulica Krásnohorská. Okrem iného, zamestnanci úradu brigádovali po pracovnom čase. Orez zelene – stromov urobili odborníci MP VPS Petržalka. Po orezaní, vyhrabaní odpadu a nečistoty z kríkových skupín a pozametaní chodníkov bolo treba odpad uložiť na skládku. Na čie náklady to bolo odvezené na skládku? Na náklady mestskej časti a obyvateľov tejto mestskej časti – a rovnako je riešená aj problematika trvalého znečisťovania Čapajevovej ulice.

PhDr. František Guth, MV VPS

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky