INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín už túto sobotu

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín už túto sobotu

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu.

V Petržalke v už túto sobotu 11. mája od 10:30 – 12:30 na zrenovovanom Ovsišťskom námestí, vedľa Jednoty!

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 • Staré náterové hmoty
 • Odpadové rozpúšťadlá
 • Pesticídy
 • Oleje a tuky

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

 • Batérie a akumulátory
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
 • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 7:30 do 16:30 h, tel. č. 0902 947 870, príp. 0902 999 585, dispečing 0902 947 923.

Harmonogram zberu domového odpadu s obsahom škodlivín v ostatných mestských častiach

Termín zberu 4.5. 2013 – 8:00 – 10:00 h

 • MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred bývalou požiarnou zbrojnicou
 • MČ Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava
 • MČ Nové Mesto, Areál EKOPODNIKU na Račianskej ulici

Termín zberu 10:30 – 12:30 h

 • MČ Podunajské Biskupice, Zberný dvor, Dvojkrížna
 • MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
 • MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej stanice

Termín zberu 11.5. 2013 – 8:00 – 10:00 h

 • MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto
 • MČ Jarovce, Kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
 • MČ Ružinov, Ružová dolina, pri Základnej škole

Termín zberu 11.5. 2013 – 10:30 – 12:30 h

MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO – zberný dvor

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre bežný odpad z domácnosti nájdete aj tu

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky