INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V Bratislave je 9 600 bilbordov

V Bratislave je 9 600 bilbordov

Bratislava spočítala, koľko bilbordov sa nachádza na území hlavného mesta. Ako vyplýva z pasportu, ktorý dal vypracovať magistrát, v meste je 9 600 reklamných plôch väčších ako tri metre štvorcové. Mesto uviedlo, že za obdobie rokov 2015 a 2016 sa ich počet zníži o tisíc.

Proces pasportizácie bol náročný. Tri mesiace trvalo, kým sa nafotili všetky reklamné zariadenia. Momentálne musia pracovníci magistrátu všetky skontrolovať v katastrálnych mapách a porovnať ich s nájomnými zmluvami,“ uviedlo hlavné mesto.

Mnoho z týchto reklamných zariadení je však nelegálnych. Podľa vyjadrenia primátora Iva Nesrovnala už zhruba 50 takýchto zariadení je na stavebných úradoch jednotlivých mestských častí, ktoré majú rozhodnúť o ich odstránení. Primátor pritom potvrdil, že s odstraňovaním bilbordov na súkromných pozemkoch je to zložitejšie a prijal by od poslancov Národnej rady SR zmenu stavebného a cestného zákona tak, aby odstraňovanie nelegálnych reklamných plôch bolo jednoduchšie.

Aktívna je aj naša mestská časť. Väčšina bilbordov v Petržalke sa nachádza na pozemkoch, ktoré patria buď mestu alebo súkromným osobám. Napriek tomu sa podarilo vyrokovať s reklamnou spoločnosťou BigMedia, aby dobrovoľne a bez zdĺhavého procesu odstránila viaceré bilbordy, aj bez ďalšieho konania zo strany mestskej časti či stavebného úradu.

S témou bilbordy sme oslovili aj Stavebný úrad mestskej časti Petržalka.

Čo je to bilbord a aký by mal byť postup pri jeho legálnom vybudovaní?

Reklamné stavby sú stavby, ktoré spĺňajú podmienky § 43 ods. 2 stavebného zákona.  K žiadosti o ich povolenie  musí stavebník predložiť doklady a dokumentáciu rovnako ako k akejkoľvek inej stavbe, ktorú stavebný úrad povoľuje.

Dôležitý je vzťah k pozemku, ktorý stavebník musí preukázať.  No ani na svojom pozemku  stavebník nemôže svojvoľne a bez povolenia úradu reklamnú stavbu vybudovať. Treba si však uvedomiť, že bilbord je iba jedným z mnohých typov často používaných reklamných stavieb. Existuje aj bigbord, megabord, minibord, rôzne citylighty, svetelné boxy, reklamy s  LED obrazovkami, z betónových skruží, rôzne priestorové, najčastejšie trojboké konštrukcie, bannery….

Aké zmeny legislatívy by pomohli regulovať výstavbu reklamných zariadení?

Pozitívnu legislatívnu zmenu na elimináciu uskutočňovania reklamných stavieb bez povolenia stavebného úradu obsahuje stavebný zákon od 2. januára 2015. Tzv. čierne reklamné stavby, ktoré boli vybudované po tomto dátume, už nie je možné dodatočne legalizovať.

Ďalšia pozitívna zmena je, že stavebný úrad môže na základe „ohlásenia odstránenia reklamnej stavby“ – podaného v súlade so stavebným zákonom konať vo veci jej odstránenia jednoduchšie a rýchlejšie ako to bolo v minulosti.

Zmena nastala aj v tom, že rôzne reklamné tabule a bannery bez vlastnej konštrukcie, ktoré nespĺňajú podmienky reklamnej stavby už stavebný úrad nerieši, ale ich počet je veľký a touto problematiku „zamorenia“ reklamami je potrebné sa zaoberať.

Čo očakávate od mesta, akým spôsobom by mohlo pomôcť odstraňovať vizuálny smog?

Zo strany hlavného mesta by sme uvítali aktívnejší prístup k správe svojho majetku, najmä pozemkov a ich priebežného monitoringu. Vlastník pozemku má možnosť ohlásiť stavebnému úradu reklamné stavby – „ohlásenie odstránenia reklamnej stavby,“ ktoré stavebník uskutočnil bez vzťahu k pozemku (a povolenia stavebného úradu)  a na základe tohto ohlásenia stavebný úrad vydá vlastníkovi pozemku súhlas s odstránením takejto stavby na náklady jej vlastníka.

Ďalším krokom je uzavretie nájomných zmlúv k žiadostiam o nájom pozemkov pre reklamné stavby, ktoré mesto už dlhodobo eviduje. Podľa materiálov, ktoré má stavebný úrad v konaní, nájomné zmluvy boli uzavreté na dobu do rokov 2007 až 2008.

Pre konanie stavebného úradu v konaniach pre posúdenie reklamnej stavby a vhodnosti jej umiestnenia v území  by pomohlo aj dopracovanie Územného plánu Hlavného mesta, ktorý to momentálne nerieši.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky