INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V prípade ohrozenia na živote príde pomoc okamžite

V prípade ohrozenia na živote príde pomoc okamžite

Váš rodič, súrodenec či vy sami sa môžete ocitnúť v situácií, keď vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav potrebujete pomoc iných. Samozrejmé je obrátiť sa na najbližšiu rodinu. Prirodzené je, že vám pomôže. Ale vo chvíli, keď je pomoc nutná každodenne a je časovo náročná, nastáva problém. Väčšina dospelých je zamestnaných a majú vlastný rodinný život. Snaha zvládnuť všetko sa často končí vyčerpaním a frustráciou na oboch stranách. Dobrou správou je, že aj Petržalka sa o obyvateľov stará. Aj ju môžete požiadať o pomoc. Koho presne, v akom prípade a akým spôsobom – na to sme sa spýtali vedúcej oddelenia sociálnych vecí mestskej časti Petržalka Mgr. Aleny Halčákovej.

Kto v Petržalke ponúka opatrovateľské a ošetrovateľské služby?

– Ponúka ich verejný i neverejný sektor. Naša mestská časť zriadila Stredisko sociálnych služieb, kde realizujeme opatrovateľskú službu v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby, a to na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, a opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov. V Petržalke ponúka opatrovateľskú službu aj neverejný sektor, napr. Empatia, n.o, Generácia, n.o, a O.z. Jozefa Juráša. Ošetrovateľské služby zabezpečujú neverejní poskytovatelia ako Stredisko prof. Jána Červeňanského, s.r.o, Interrehab, s.r.o, Ados – Rideo, s.r.o, Pro Salutem, s.r.o, Harris Slovakia Slovakia a Linda Ados, s.r.o.

Aký je rozdiel medzi súkromnými poskytovateľmi a tými v pôsobnosti mestskej časti?

– Rozdiel je vo výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby, verejný sektor je lacnejší.

Kto pracuje v takýchto zariadeniach, aké má personál vzdelanie?

– V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov minimálnou podmienkou je absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, prípadne mať odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie, alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je pravda, že kvalifikované opatrovateľky je problém nájsť.

Je súčasťou služieb aj príprava alebo donáška jedla?

– Ak je občan odkázaný na pomoc pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, je jedným z úkonov služby aj donáška obeda do domácnosti občana.

vavilovova spredu

Kto má nárok na tieto služby a aký je postup pri ich vybavovaní?

– Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Táto osoba je odkázaná pri úkonoch sebaobsluhy, napr. pri osobnej hygiene, kúpania, stravovania, obliekania, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, napr. donáška jedla, nákup, práce spojené s udržiavaním domácnosti a pod., a pri základných sociálnych aktivitách, napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, prechádzky, vybavovanie vecí na úrade a iné. Túto odkázanosť pre Petržalčanov posudzuje Oddelenie sociálnych vecí na Miestnom úrade, Kutlíkovej ulici. (Mgr. A. Kočnerová 02/68 286 885, alena.kocnerova@petrzalka.sk). Žiadateľ, alebo splnomocnená osoba musia prísť na oddelenie a priniesť vyplnenú a vydokladovanú žiadosť s lekárskym nálezom, nie starším ako šesť mesiacov. Tlačivá si občania môžu nájsť aj na našej internetovej stránke www.petrzalka.sk v priečinku Tlačivá. Pracovníci nášho oddelenia vykonajú sociálne šetrenie u žiadateľa a spracujú sociálny posudok. Posudková lekárka na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudok. Po týchto úkonoch sa vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, s ktorým už občan žiada o konkrétnu sociálnu službu, teda aj o opatrovateľskú službu. Môže nastať aj situácia, keď občan potrebuje bezodkladnú pomoc, je ohrozený na živote alebo zdraví, nedokáže si sám zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Vtedy sa nevyžadujú pri začatí poskytovania opatrovateľskej služby písomné náležitosti, sociálna služba sa začne poskytovať okamžite a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa doloží dodatočne.

Môže si záujemca na tieto služby uplatniť nejaký finančný príspevok od štátu alebo obce?

– Nie.

Je rozdiel (pri vybavovaní), ak chce záujemca služby využívať z domu alebo, naopak, chce byť umiestnený v zariadení?

– Odkázanosť na každý druh sociálnej služby sa posudzuje samostatne. Teda zvlášť sa posudzuje sociálna služba poskytovaná v zariadení a zvlášť sa posudzuje sociálna služba poskytovaná v domácnosti klienta.

Majú poskytovatelia v pôsobnosti mestskej časti Petržalka nejaký poradovník, alebo sú ich služby k dispozícií okamžite?

– Každá podaná žiadosť o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti sa vybavuje priebežne, podľa potrieb žiadateľa a prevádzkových možností v čo najkratšom čase. V Zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici je zavedená evidencia žiadostí, v ktorej máme v súčasnosti osem podaní o sociálnu službu v zariadení.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky