INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tak tu teda /ne/obnovene bývame / 2/

Tak tu teda /ne/obnovene bývame / 2/

Petržalka panelákovo finišuje druhý raz. Prvý, výstavbový, finiš skončil  v minulom storočí, v jeho deväťdesiatych rokoch, druhý, obnovovací, finiš  končí v tomto storočí – možno o rok, dva tri… Neobnovených bytových domov už veľa neostáva. Je však možné, že v niektorých domoch nič obnovujúce končiť nebude, keďže sa v nich doteraz ani nič nezačalo, a pri zlých proroctvách samotného panelákového osadenstva aj sotva začne. I keď záujem a vôľa nechýbajú, len sú  výrazne menšinové, jednotlivé.

Vlastník ako ihla v kope sena?

 Prvý problém: nepostačujúci počet súhlasných hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na prijatie zásadných rozhodnutí na obnovu domu a jej financovania. Až prinízka je osobná účasť na schôdzach vlastníkov, ba nedarí sa dosiahnuť ani zákonom požadované kvórum účasti vlastníkov, resp. ich splnomocnencov, na písomnom hlasovaní. Mám známeho v 13-podlažnom bytovom dome so 132 bytmi, z nich je 48 trojizbových, zvyšok sú jedno a dvoj garsoniéry, jedno a dvojizbové byty. Práve zvyšok je takmer všetok v prenájme. Účasť, presnejšie neúčasť, na schôdzach či písomných hlasovaniach je tak dopredu známa. Pokusy trvale bývajúcich „konečne niečo s domom urobiť“ trvajú tretí rok. Každý začína i končí nádejou, že azda ten budúci bude posledný. Tretí rok si môžu iba pospevovať… málo nás, málo nás, poďže niekto medzi nás… Veď, hľadaj vlastníkov prenajatých bytov, oslov ich, zavolaj, daj dohromady, nech naplnia podľa § 14 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov svoje „právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku.“

Kto chce byť dobrovoľným panelákovým detektívom? Nik sa nehlási…  Dôsledok? Poznám bývalých Petržalčanov, ktorí sa z Petržalky odsťahovali. Nasťahovali sa do nej pred tromi desaťročiami. Vôbec si nepripúšťali, že z nej raz môžu odísť. No, stalo sa. Odpredali akurát trojizbový byt v podobnom, 13-podlažnom paneláku.  Dôvod. Ani v ich dome sa nič nedialo. O ničom nerozhodovalo. Nemal kto. Dom chátral. Zvonku, zvnútra. Materiálovo, ale už aj ľudsky. Nezáujmom, rezignáciou. V takom prostredí, v útlme, v zamračenosti susedstva nechceli už dlhšie bývať. Rok žijú v Ružinove. V obnovenom paneláku. V dobrej atmosfére. V nálade, prajnosti najbližšieho okolia. Vo vchode, na schodisku, na poschodí. Paráda! Že zasa naozaj žijú. Tak, ako kedysi, v začiatkoch panelákovej  Petržalky.

Takže – je, či niet žiadneho riešenia? Hľadajme ho. Iste, dom patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov, je ich výsostným záujmom, aký ho chcú mať či nemať. Ibaže dom má aj správcu, hoci nie je správca ako správca. Takého, ktorého zaujíma len poplatok za správu a svojím nekonaním to potvrdzuje, a na dome to žiaľ i vidieť, takého hnať kade ľahšie a čím skôr. Správcu, ktorý vykonáva správu s odbornou starostlivosťou, tak ako mu to ukladá zákon, ba i navyše, teda so záujmom, aký by mohol dom byť, čo všetko potrebuje, potom od takého žiadať, aby svoje zákonné oprávnenie zmenil na povinnosť. Ide o § 9, ods. 3 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý od poslednej významnej novelizácie v roku 2014 oprávňuje správcu alebo spoločenstvo „na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky“. Stručne povedané: správca vie, kde sa každý vlastník bytu nachádza, teda i prenajatého, kde sa zdržuje, ako ho má hľadať a ako sa skontaktovať. Má na to informačné zdroje i nástroje, a keď treba i orgány a inštitúcie. Doteraz neznámy vlastník je vlastníkom známym. Adresou, kontaktom. Už ho len osloviť a prizvať k rozhodovaniu hlasovaním o bytovom dome, ktorého je podielovým spoluvlastníkom. Správcovia, kde ste? Hľadajte…

Šach, pat, mat!

Druhý problém: nemožno opomenúť vlastníkov, ktorí odmietajú obnovu ako vôbec nepotrebnú, či ešte nie potrebnú (dom predsa „čosi vydrží“…), alebo si ju predstavujú úplne inak, než akú navrhuje projektant, správca či zvolená komisia, resp. skupina vlastníkov bytov. To, že v každom dome sú jednotlivci, skupinka či skupina, ktorá má vlastnú predstavu o obnove, jej rozsahu, kvalite, prioritách, tempe, financovaní, je normálne, prirodzené a pochopiteľné. I – obohacujúce. Ako hľadanie optimálneho riešenia, iná alternatíva. Napokon platí známe, že viac hláv, viac rozumu. Ibaže… Ani jedna, ani druhá či koľká záujmová strana, skupina,  nedokáže získať na rozhodovanie zákonom požadovanú väčšinu hlasov vlastníkov, ba v prípade zmlúv o úvere kvalifikovanú, až dvojtretinovú väčšinu. To sú vskutku vysoké čísla najmä na celoslovensky „rozpohybovanú“ Petržalku. Na hľadanie a nachádzanie konsenzu, keď každý v nej je „z iného cesta“.  Ak v dome niet výrazných osobností, prirodzených autorít alebo ak aj sú, ale nedosiahnu väčšinovú podporu s ostatnými vlastníkmi, ba keď ešte i správca je „slabinger“, kam vietor, tam plášť, alebo nič nevidím, nič nepočujem, potom –  čo už… Nech sa deje, čo sa deje, či nedeje. Lebo je to jedno. Efekt je ten istý. Vo výsledku – veľké NIČ.

Ak predsa, tak naopak. To vecné, odborné, sa stáva veľmi osobné, emotívne. Možný výsledok sa už dopredu vníma ako výhra jedných a prehra druhých, tretích či koľkých. Panelák, čo s ním bude, sa v zhluku a hluku z prvého miesta záujmu – isto a nápadne – posúva na posledné miesto. Nastal boj – ľudí. Začiatok konca obnovy, ale i dovtedajšieho spolunažívania. Nedochádza síl na vyslovenie rozumných argumentov, ani na ich vypočutie, vytráca sa vôľa na akýkoľvek kompromis, ak už nie v záujme všetkých, tak aspoň väčšiny, že o dom sa treba postarať, obnoviť ho. Vymeniť dožívajúce, oživiť chátrajúce. Nielen nečinnosť, ale ani konflikty sa neprekryjú. Na dome ich vidieť. Sú také domy  v Petržalke. Z takých domov sa však odchádza. Nielen, že sa v nich nič nedeje, ale, že sa i deje. Len čo a ako. Susedov si nevyberieš. Hovoria tí, čo z Petržalky síce neodišli, iba sa presťahovali do iného bytového domu na inej ulici. Do obnoveného paneláku.

Paneláková paralýza

Paralýza sa v medicíne charakterizuje ako strata schopnosti pohybu, ochrnutie svalov. Neinakšia, ak ju obrazne a účelovo aplikujeme na bytový dom, je, či môže byť, paneláková paralýza. So stratou pohybu, schopnosti a síl jeho osadenstva uskutočniť funkčné, modernizujúce a bezpečnosť zaručujúce zmeny v dome. Ak nenastanú, potom končí dom. A bývanie v ňom. To je nie slovné dramatizovanie ani maľovanie čerta na stenu, to je pravdivá, nemilosrdná prognóza  odborníkov – projektantov, stavbárov, statikov, technikov, energetikov, hasičov. Akýsi ďalší Luník IX v mäkšej podobe. Síce bez ničenia majetku, ale s nečinnosťou, nezáujmom oň. Takéto finále, čo i len jedného paneláku si však nik neželá. Pretože práve v panelákoch, chválených i zatracovaných, žije 1,7 milióna ľudí, čo je takmer tretina Slovenska (údaj zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v SR, 2011). Potom vecne, emočne, neideologicky: paneláky udržať, komfortne užívať, funkčne a esteticky obnoviť, generačne zachovať. Bývanie nie je iba životnou potrebou, je hodnotou života. V prípade panelákov i svedectvom času, v akom žilo niekoľko generácií. Sú ich panelovým a panelákovým dejepisom. Teda aj naším.

Lacnejšie ako NULA už nebude…

            Nenáhodne sme preto v predchádzajúcom čísle PN uverejnili  možnosti poskytnutia úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu bytovej budovy v roku 2017. Na aký účel sa poskytujú (zateplenie, odstránenie systémovej poruchy, modernizáciu či výmenu výťahu, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla, na bezbariérový prístup do domu a inú modernizáciu, najmä interiéru spoločných častí domu), aké sú úrokové sadzby na jednotlivé účely (od 0,5 % do 2%), ďalej splatnosť úveru (až do 20 rokov) a najmä, že kombináciou troch či viac účelov na konkrétnej stavbe možnosť dosiahnutia celkového úroku 0 % (slovom: NULA PERCENT)!  V takejto kombinácii však nesmie chýbať realizácia aspoň jedného z účelov –  buď modernizácia, resp. výmena výťahu, alebo výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla, či vybudovanie bezbariérového prístupu do bytového domu a bytov. Tzv. nulový úrok je zároveň odpoveďou na vecné i časové otázky, ktorými sa morí každý jeden bytový dom od chvíle, keď prišla reč na jeho obnovu. Urobiť všetko a naraz, alebo niečo a postupne v prospech prvej alternatívy. Všetko, naraz s dodatkom: ihneď!

Nič lacnejšie a výhodnejšie ako úver s nulovou úrokovou sadzbou v súčasnosti nie je, žiadny iný peňažný ústav okrem ŠFRB pri splnení určených podmienok ho neposkytuje, a sotva niekedy bude. Bolo by to len daromné  čakanie na ad hoc komunizmus či kapitalistické science fiction. V realite a trvalo do budúcna platí: úver = požičané vrátiť!

Poďme však k hodnote uvedeného úrokového „nulového benefitu“, čo taká a koľko vie taká NULA dať. Konkrétny príklad istého bytového domu a istého peňažného ústavu spred troch rokov. Úver 200 tisíc eur, úroková sadzba 1 %, splatnosť úveru 20 rokov (obnova bytovej budovy). Do roku 2033 dlžník celkovo splatí istinu vrátane úroku v celkovej sume 220 tisíc eur. Jednopercentný úrok za 20 rokov splatnosti úveru dosiahol čiastku 20 tisíc eur, čo v skutočnosti predstavuje finančnú hodnotu vo výške 10-tich percent z 200-tisícovej istiny, čiže poskytnutého úveru. Ak by mali vlastníci onoho bytového domu takú možnosť dnes, a prijali by podmienky ŠFRB na nulovú úrokovú sadzbu, v dome by ostalo 20 tisíc eur. Fondu by vrátili len toľko, koľko si od neho požičali. Ani o cent viac.

No – nekúpiš to?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky