INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zelený problém

Zelený problém

Mnohí návštevníci Petržalky sú prekvapení, keď zistia, že tá obávaná „betónová džungľa“ je v skutočnosti príjemné sídlisko s množstvom zelene. Marhuľové sady síce padli za obeť výstavbe, ale dnes už sídlisko krášlia a v lete ochladzujú prekrásne dvadsať- tridsaťročné listnaté a  ihličnaté stromy.

Problémom však je, keď rastú príliš blízko domov a ich obyvateľom strpčujú život. Odoberajú im slnečné i denné stretlo. To trápi aj obyvateľku Vígľašskej ulice číslo 8. Jej byt na treťom poschodí je zo severnej strany celoročne tienený. Zaujímalo ju preto, za akých podmienok je možné stromy orezať alebo odstrániť. Odpoveď nám poskytla Mgr. Katarína Macenková z Kancelárie starostu MÚ Petržalka.

V súčasnosti MÚ neeviduje žiadnu požiadavku z Vígľašskej ulice č. 8 týkajúcu sa výrubu či orezov stromov. Ale na Vígľašskej ulici č. 12  v januári výrubali 3 stromy – agáty. Konanie na výrub sa začalo na základe podnetu vlastníkov bytov bytového domu na Vígľašskej č. 8 -12 a správcu Bytového družstva, na základe uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov. V súčasnosti evidujeme podnet na výrub stromov na Vígľašskej č. 6, so zástupcom vlastníkov komunikujeme a začneme konanie na výrub po odsúhlasení výrubu na schôdzi vlastníkov.

Výruby drevín robíme na základe právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, ktorým je  mestská časť. K  vydaniu rozhodnutia (súhlas – nesúhlas s výrubom drevín) predchádza správne konanie spojené s miestnou obhliadkou.  Správne konania robíme spravidla na základe žiadostí, podnetov zástupcov vlastníkov bytov, správcovských organizácií, ako aj na podnet správneho orgánu.

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu je preukázanie nadmerného tienenia v bytoch (nie sú zabezpečené svetelné podmienky, ktoré  určuje STN, čiže nevhodné hygienické podmienky v bytoch či nebytových priestoroch), ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zlý zdravotný stav, narušenie stability stavby koreňovým systémom.  Ide väčšinou o stromy, ktoré sú vysadené v tesnej blízkosti bytových domov. V zákone nie je stanovená povolená výsadbová vzdialenosť od domu, ale keď je strom príliš blízko a vrastá pod základy objektu, ničí fasádu domu či zasahuje do okien a balkónov, ak nie je zabezpečená priechodnosť pre vozičkárov (bezbariérovosť), prípadne keď ide o chorý strom, sú  to dôvody na výrub.  Orgán ochrany prírody posudzuje každý prípad individuálne.

Orezávať stromy s priemerom konárov viac ako 5 cm je možné robiť vo vegetačnom období, od 1. apríla do 30. septembra. Mimo tohto obdobia je možné orezávať stromy v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia, života alebo ohrozenia majetku. Stromy je možné rúbať najmä v čase vegetačného pokoja. Jednou z podmienok rozhodnutia je aj uloženie náhradnej výsadby, prípadne finančnej náhrady.

Iba vo výnimočných prípadoch, keď hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia, života, majetku  je možné vyrúbať strom aj bez rozhodnutia, platí však oznamovacia povinnosť.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201