INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nezabudnite na daň za psa

Nezabudnite na daň za psa

Majitelia psov by mali zbystriť pozornosť a ak sa doteraz s novým Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnych daniach nezoznámili, na tomto mieste ponúkame niekoľko dôležitých faktov.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca – po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (mestskej časti Petržalka) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Mestská časť vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Platobný výmer s poštovou poukážkou mestská časť pošle v najbližších dňoch všetkým daňovníkom evidovaných psov. Majitelia, ktorí doposiaľ svojho štvornohého miláčika nezaevidovali, túto zákonnú povinnosť vybavia v budove miestneho úradu na Kutlíkovej ulici 17, 6. poschodie.

Sadzba dane za psa a kalendárny rok je:

  • a) 34 eur za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm (tzv. malého psa),
  • b) 67 eur za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac,
  • c) 17 eur za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti zvieraťa,
  • d) 17 eur za malého psa, ak je daňovníkom osamelý dôchodca s príjmom do výšky životného minima alebo občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aktuálne VZN o miestnych daniach nájdete na webovej stránke v časti samospráva – všeobecne záväzné nariadenia.

Daň za psa vybavíte u Danky Hevierovej, tel.: +421-2-68 286 883, MÚ, kancelária č. 619, 6. poschodie E-mail: danka.hevierova@petrzalka.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201