INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Stromy máme pod kontrolou

Stromy máme pod kontrolou

Obyvatelia často protestujú proti výrubu stromov a sú zhrození, keď sa v ich blízkom okolí odstráni, na prvý pohľad, zdravý strom. Petržalka sa snaží o zachovanie každého jedného stromu, pokiaľ je to čo i len trochu možné a zároveň podporuje výsadbu nových. Z toho dôvodu je nevyhnutné mať prehľad o stave konkrétnych drevín.

Na to, v akom stave sú petržalské stromy sa pozrela Petržalka, ktorá dala v priebehu roku 2017 odbornej firme vypracovať hodnotenie stromov v areáloch „našich“ materských a základných škôl. K rozhodnutiu vykonať inventarizáciu stromov pristúpila z dôvodu vytvorenia bezpečného prostredia pre žiakov, pedagogický personál, ako aj návštevníkov hodnotených areálov. Cieľom posúdenia bolo okrem iného zistiť zdravotný stav stromov, ich stabilitu, perspektívu do budúcna, vitalitu či spôsob ošetrenia. Odborníci zmapovali približne 3500 stromov v 23 materských a 10 základných školách, pričom stromy, ktoré by mohli byť bezprostredným ohrozením, už boli odstránené. Mapu so všetkými mapovanými územiami s presným počtom skúmaných stromov nájdete na stránke Stromy pod kontrolou, kde sa dozviete aj zaujímavosti zo života konkrétnych stromov. Môžete, napríklad, vidieť ich názvy, dokonca i v latinskom jazyku, priemer kmeňa, výšku alebo fyziologický vek daného jedinca.

Materiál z projektu bude mestská časť v spolupráci so Strediskom služieb školám a s Verejnoprospešnými službami Petržalka využívať aj pri určovaní spôsobu údržby stromov. Vo vegetačnom období sa bude podľa naliehavosti vykonávať zásah do korún stromov, či už pôjde o ošetrenie alebo vyrúbanie. Tento zaujímavý projekt je dôkazom toho, že keď ide o zdravie a bezpečnosť ľudí, výrub stromov je účinným a nevyhnutným krokom a nepredstavuje výlučne ničenie životného prostredia.

Mária Halašková, Oddelenie komunikácie s verejnosťou

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201