INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka ako pamiatka VI. – Kdeže hrdosť, skôr záťaž

Petržalka ako pamiatka VI. – Kdeže hrdosť, skôr záťaž

Ako by sa to dialo a udialo, ak by sa mal aj v prípade panelákovej Petržalky zopakovať ochranno-pamiatkový scenár brnianskeho sídliska Lesná? To je úvodná otázka rozhovoru s nezávislým konzultantom pre kultúrne dedičstvo a pamiatkové právo JUDr. Mgr. Tomášom Michalíkom, PhD.
– Zákon o ochrane pamiatkového fondu upravuje dve formy územnej pamiatkovej ochrany – pamiatkovú rezerváciu a pamiatkovú zónu. Ak vychádzame z predpokladu, že rezervácie sú takpovediac „vyhradené“ najmä pre centrá historických miest a významné súbory ľudového staviteľstva, t.j. územia s vysokou koncentráciou pamiatkových hodnôt, v prípade zámeru pamiatkovej ochrany Petržalky by do úvahy pripadalo jej vyhlásenie za pamiatkovú zónu. Zákonný postup predpokladá najprv spracovanie návrhu na vyhlásenie za pamiatkovú zónu, predmetom ktorého by boli najmä pamiatkové hodnoty a tiež vymedzenie územia. Návrh, spracovaný Pamiatkovým úradom SR, by následne posúdilo Ministerstvo kultúry SR, ktoré je orgánom kompetentným vyhlásiť územie za pamiatkovú zónu. Pamiatkové hodnoty by zrejme boli konzultované s odborníkmi v oblasti architektúry a urbanizmu – v opačnom prípade by mohol byť návrh považovaný za nedostatočne odborne podložený. Urbanistický koncept Petržalky je z odborného hľadiska nepochybne zaujímavým a ambicióznym počinom, či však obstojí aj tvárou v tvár požiadavkám pamiatkovej ochrany, je viac než otázne.
Čo by to znamenalo v každodennom živote obyvateľov, ak by predsa bola Petržalka vyhlásená za pamiatkovú zónu?
– Pri celoplošnej ochrane by sa nový právny režim dotkol takmer všetkých. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu by pamiatkari napr. museli odsúhlasiť každú výmenu okien či umiestnenie reklamy na fasáde pamiatkovo chráneného paneláku, čím by došlo nielen k nárastu administratívnej agendy, ale aj finančnej náročnosti a, čo nie je zanedbateľné, i k zníženiu právnej istoty vlastníkov stavieb. V súčasnosti je pamiatková ochrana – nie neprávom – vnímaná viac ako administratívna a finančná záťaž vlastníkov stavieb, než ako skutočný záujem štátu na reálnej ochrane verejného záujmu, podporovaný nárokovateľnými dotáciami, určenými na záchranu pamiatkových hodnôt. Inými slovami, pamiatkovú ochranu ľudia vnímajú skôr obmedzujúco, než ako dôvod hrdosti na vlastníctvo pamiatky.

panelaky
Bol by takýto štátny akt ochrany mestského územia prirodzeným alebo skôr výnimočným administratívnym počinom?
– Tým druhým. Za posledné roky nebola Ministerstvom kultúry SR vyhlásená na Slovensku žiadna pamiatková zóna, rovnako ani vládou SR žiadna pamiatková rezervácia. Naopak, aj platne vyhlásené pamiatkové zóny sa nezriedka kontrolujú len veľmi sporadicky, čím dochádza k priebežnému zániku aj tých pamiatkových hodnôt, ktoré sotva možno považovať za fantómové. Z uvedených dôvodov je ťažko predpokladať, že by práve Petržalka bola prioritou v deklarovaní pamiatkovej ochrany hodnotného územia.
Chcete tým povedať, že pamiatková ochrana Petržalky je v súčasnosti a kto vie dokedy i v budúcnosti, skôr utópiou a jej vyhlásenie za pamiatkovú zónu skončí v akademických debatách, teda nie v realite?
– Áno. Aj preto, že osobitným problémom je legitimita pamiatkovej ochrany, t.j. stupeň stotožnenia sa občanov so samotnou existenciou pamiatkovej ochrany. Pri dnešnej úrovni zabezpečenia ochrany pamiatok či pamiatkových území, kedy na jednej strane až príliš často dochádza k zhoršovaniu stavu nášho kultúrneho dedičstva (nezriedka kvôli pasivite príslušných orgánov) a na strane druhej pamiatkari pokutujú skôr drobných vlastníkov za menej významné priestupky, než tzv. veľké ryby. Mám silné pochybnosti, že by boli štátne úrady schopné vysvetliť občanom pamiatkové hodnoty Petržalky. Nehovoriac o obyvateľoch Petržalky samotnej… A ako vyzerá praktická ochrana pamiatok v prípadoch, keď s významom chránených objektov nie je verejnosť stotožnená, by sa dalo napísať veľa článkov či blogov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky