INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka – dobré miesto pre život

Petržalka – dobré miesto pre život

Skôr alebo úplne spokojných s bývaním v Petržalke je 94% obyvateľov. Tento údaj patrí k najvýraznejším výstupom prieskumu verejnej mienky, ktorý urobila petržalská samospráva koncom minulého roka. Jeho cieľom bolo zistiť názory Petržalčanov na niektoré oblasti života či rozvoja, ale aj celkové nálady spojené so súčasným stavom v mestskej časti. Išlo predovšetkým o oblasť dopravy a parkovania, životného prostredia, sociálnych služieb, ale aj kultúry a športu.

„Výsledky prieskumu sú povzbudzujúce a sú pre mňa signálom, že to, čo robíme, robíme dobre, pretože aj samospráva má svoj podiel na tom, ako sa obyvatelia vo svojom meste cítia,“ povedal v tejto súvislosti starosta Vladimír Bajan. Dodal, že je to aj záväzok do budúcna pre starostu či poslancov, aby uskutočnili také projekty a rozhodnutia, ktoré skvalitňujú život v Petržalke. „Vždy je čo zlepšovať a som rád, že sme s našimi obyvateľmi takmer na jednej vlnovej dĺžke,“ hovorí starosta.

Najväčšie pozitívum – dostupnosť

Základný súbor pre prieskum tvorili obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke vo veku od 18 do 80 rokov a bol realizovaný na vzorke 1001 obyvateľov. Oproti vyjadreniu spokojnosti, len necelých 6 % je s bývaním v Petržalke skôr alebo úplne nespokojných. Viac ako 80% obyvateľov tu plánuje pritom aj ostať. Najväčším pozitívom bývania v Petržalke je dostupnosť do mesta, a to podľa takmer 55% obyvateľov. Zeleň, blízkosť prírody či jazero Veľký Draždiak vníma ako pozitívum 30% obyvateľov. Infraštruktúru spolu s občianskou vybavenosťou považuje za najväčšie pozitívum takmer 19% obyvateľov. Pre 14% z nich sú najväčším pozitívom obchodné centrá.

parkovanie

Takmer tri štvrtiny obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke (viac ako 73%) vníma ako najviac potrebné riešiť v oblasti dopravy parkovanie a nové parkovacie kapacity.

Pre takmer tretinu (viac ako 28%) je potrebné najviac riešiť rozšírenie a modernizáciu MHD a pre 20% je to sieť cyklotrás. „Neprekvapuje nás to, skôr presviedča o tom, aby sme s prípravou novej parkovacej politiky neotáľali. Je to aj signál pre predstaviteľov mesta, nielen mestskej časti. Nebude to však jednoduché, pretože nejde len o reguláciu jestvujúceho parkovania, ale aj o budovanie nových kapacít, pričom pre Petržalku sú jediným riešením garážové domy a ako vieme, ich budovanie sa často stretáva aj s nespokojnosťou,“ komentuje výsledky prieskumu V. Bajan. Dodáva, že Petržalčania očakávajú a podporujú aj kroky mesta vedúce k realizácii električky v Petržalke, sprevádzané zrelou, kompetentnou a vyváženou diskusiou o všetkých súvislostiach.

V oblasti cyklodopravy Petržalka zabezpečuje spracovanie Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Petržalke. Jej cieľom je navrhnúť nové riešenia, odľahčiť preťaženú dopravnú infraštruktúru, znižovať, alebo udržať nároky na parkovanie, ale aj podporovať alternatívny spôsob prepravy do zamestnania a voľnočasových aktivít.

pečniansky les

Zachovanie lužných lesov

Zachovať prírodný ráz zelených plôch a lužných lesov je potrebné podľa 55% obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Budovanie nových parkov s výsadbou, osadením lavičiek a ďalších prvkov podporuje 44%. Viac ako 19% považuje za najviac potrebné osadenie smetných košov. Viac ako 9% je spokojných so súčasným stavom.

Samospráva trvá na tom, aby lužné lesy ostali lužnými lesmi, aby tam mohla existovať aj vzácna fauna a flóra, o ktorej mnohí ani nevedia. „Rovnako dôležité je upravovať aj ďalšie vnútrosídliskové lokality tak, aby slúžili ľuďom – preto po Vlasteneckom námestí prišlo na rad Ovsišťské, preto chystáme revitalizáciu Námestia hraničiarov, ale aj niektorých menších plôch – vnútrosídliskových blokov. A som rád, že to všetko v spolupráci s obyvateľmi – oni najlepšie vedia, čo v najbližšom okolí chcú a potrebujú,“ dodáva Bajan.

Aj v oblasti športu získala samospráva od obyvateľov kladnú spätnú väzbu na to, čo robí. Takmer 50% opýtaných považuje za najviac potrebné riešiť plaváreň, zimný štadión a športové haly a viac ako 30% chce prioritne riešiť vonkajšie športoviská, voľnočasové areály pre mládež. Zhruba 25% považuje za prioritné riešiť detské ihriská. „Aj tu môžeme byť čiastočne spokojní – súkromný investor postavil a dal do užívania hokejový štadión v Ovsišti a my chceme už v prvom štvrťroku začať s realizáciou prvej petržalskej plavárne. Postupne revitalizujeme športoviská pre mládež – vynovených a sfunkčnených je už šesť z nich v rôznych častiach Petržalky a v tomto roku k nim pribudnú ďalšie. Nezabúdame ani na detské ihriská, aj keď nebudujeme nové, ale tie, čo máme, si vyžadujú pravidelné väčšie či menšie opravy,“ komentuje starosta.

Zaujímavý výsledok zaznamenal prieskum v oblasti poskytovaných sociálnych služieb – takmer polovica obyvateľov Petržalky je spokojná so súčasným stavom (takmer 48%). Tretina (viac ako 27%) považuje za potrebné riešiť výhody pre seniorov, 22% si myslí, že prioritou by malo byť riešenie situácie v starostlivosti o deti zo sociálne slabších rodín a 18% považuje za prvoradé zlepšiť situáciu v oblasti opatrovateľskej služby.Vladimír Bajan: „Petržalka má silný sociálny program postavený na mnohý projektoch a opatreniach, smerovaných práve na seniorov, nezabúda však ani na deti a sociálne slabšie rodiny.“

DP lucka

Viac koncertov a podujatí

Petržalka si však zakladá aj na vytváraní podmienok pre jej rozvoj kultúry. Preto zistenie, že so súčasným stavom je spokojných viac ako 40% Petržalčanov je pre samosprávu pozitívom. Napriek tomu sa riadi aj požiadavkami na zlepšenie. Viac koncertov a podujatí mimo domov kultúry by ocenilo takmer 30% opýtaných, 21% by si vedelo predstaviť viac nových druhov programov v kultúrnych domoch, 14% by uvítalo rozšírenie pobočiek miestnej knižnice a takmer 10% by obmenilo a obohatilo program Dní Petržalky. „Vlani sme investovali do rekonštrukcie domov kultúry a budeme tak robiť i v tomto roku. Obohatili sme aj program o nové tituly, napríklad Petržalská baretka, Petržalská svadba či Petržalské reflexie. Veľkou novinkou je stála divadelná scéna dvoch známych a populárnych hercov Svetozára Malachovského a René Štúra, ktorí Petržalčanom ponúkajú prepracovanú hru OOOPS! Workshop. V septembri sme otvorili novú pobočku Miestnej knižnice Petržalka pre deti a mládež v priestoroch ZŠ Dudova 2.“

štadión

Rozhodnúť – a niesť za to zodpovednosť

Inšpiratívna je odpoveď na otázku, akú by chceli mať Petržalku jej obyvatelia v budúcnosti – takmer 70% ju vidí ako plnohodnotnú mestskú časť (mesto) so všetkými funkciami a infraštruktúrou, ktoré k tomu patria (doprava, obchod, služby), s príležitosťami pre prácu, kultúru, šport i voľný čas. „Aj toto chápem ako zadanie naďalej zlepšovať vybavenosť a infraštruktúru Petržalky po všetkých stránkach, ktoré má dobré miesto pre život spĺňať. Nie vždy je to ľahké a jednoduché, pretože to znamená prijímať aj nepopulárne rozhodnutia a vedieť sa popasovať napr. aj s rozporom skupinového a verejného záujmu. Chce to vedieť v istej chvíli rozhodnúť a niesť za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Ak sa však vieme pozrieť do budúcnosti, ak nechceme byť terčom posmechu budúcich generácií, ak sa chceme správať zodpovedne a koncepčne k územiu, prírode, ľuďom, nemôžeme si nevšímať pokrok, potreby a požiadavky, ktoré neustále rastú, ale musíme ich rešpektovať a dávať do súvisu s možnosťami a príležitosťami. Len vtedy môžeme byť úspešní,“ dodáva Vladimír Bajan.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.