INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čierne stavby

Čierne stavby

Reakcia k článku Hausbóty pod ochranou parlamentu

Z webovej stránky Vodohospodárskej výstavby, š. p., Aktuality, 17. január 2013 – Vsúčasnosti Vodohospodárska výstavba, š. p., hľadá možnosti ako zabezpečiť usmernenie využívania pozemkov v predmetnej lokalite. Jednou z podmienok tohto usmernenia je odstránenie všetkých nelegálnych čiernych stavieb. Predaj a prenájom pozemkov v lokalite Jarovského ramena nie je možný z dôvodu, že ide o inundačné územie zdrž Hrušov (územie opakovane zaplavované).

Vodohospodárska výstavba, š. p., zmapovala všetky nelegálne čierne stavby na pozemkoch v lokalite Jarovského ramena. Odkedy vo veci koná nové vedenie podniku, ďalšie čierne stavby nevznikli, aj vďaka pravidelnému monitoringu územia. Na kompetentné úrady bolo opakovane podaných niekoľko požiadaviek na odstránenie čiernych stavieb, z toho posledný podnet bol odoslaný dňa 17. 8. 2012 na Miestny úrad MČ Bratislava – Rusovce, ktorý je vo veci nelegálnych čiernych stavieb na danom území oprávnený konať. Išlo o „Podnet na odstránenie všetkých nepovolených stavieb nachádzajúcich sa v chránenej oblasti – CHKO Dunajské Luhy v lokalite Jarovského ramena.“

Počas mesiacov november a december 2012 Vodohospodárska výstavba, š. p., všetkým majiteľom hausbótov poslala výzvu, aby si skompletizovali povolenia potrebné na státie hausbótov, ktoré vydáva Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Krajský úrad životného prostredia (odbor štátnej vodnej správy), Vodohospodárska výstavba, š. p.,  a „ohlásenie drobnej stavby“ (k elektrickým prípojkám) od mestskej časti BA Rusovce. Zároveň ich vyzvala k odstráneniu čiernych stavieb na pozemku prislúchajúcemu k ich hausbótu do 30. 4. 2013. Ak tak majitelia neurobia v danom termíne, v zmysle zákona sa Vodohospodárska výstavba znova obráti na príslušný úrad. Hneď po nadobudnutí jeho právoplatného rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb, je Vodohospodárska výstavba, š. p., pripravená odstrániť tieto stavby a elektronické prípojky aj na vlastné náklady, pričom si bude uplatňovať náhradu týchto nákladov od majiteľov hausbótov.

Elektrické prípojky v predmetnej lokalite realizuje Západoslovenská energetika, a. s., ktorú Vodohospodárska výstavba, š. p., dňa 11. 10. 2012 požiadala o poskytnutie informácií o existujúcich elektrických prípojkách v katastrálnom území  Rusovce a katastrálnom území Jarovce. Následne prišla odpoveď, že energetické zariadenia sú vybudované podľa platných noriem.

Takže bude aj inak? V to dúfajme, aj keď…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201