INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

BSK vybuduje v  Petržalke rodinný park

BSK vybuduje v  Petržalke rodinný park

Nový rodinný park v atraktívnej lokalite, ktorý bude mať zábavno-vzdelávací či oddychovo-rekreačný charakter, bude klásť dôraz na životné prostredie či ekológiu a učený bude predovšetkým pre rodiny s deťmi a mládež. Taký vyrastie v bratislavskom kraji. Jeho vznik podporili poslanci Zastupiteľstva BSK. Zámerom župy je vybudovanie komplexu, ktorý bude na Slovensku jedinečný.
„V bratislavskom kraji absentuje zariadenie zábavno-náučného charakteru, určené pre rodiny ako aj širokú verejnosť, ktoré by plnilo aj edukatívnu úlohu. Bratislavská župa preto podporuje rôzne projekty, ktoré môžu svojou povahou podporiť aktivity pre mládež, ale i vznik miest, kde môžu zájsť rodiny spoločne, stráviť čas spolu. Práve týmto je výnimočná idea vzniku rodinného parku, kde nebude prevládať to, že dieťa niekam odložíme, ale budem súčasťou atraktivít, ktoré to miesto ponúkne,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Koncept rodinného parku zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji vychádza zo skutočnosti, že v bratislavskom kraji nie je zariadenie, ktorý by malo zábavno-náučný charakter. Poslanci Zastupiteľstva BSK schválením tohto konceptu poverili aj komisiu, ktorá do konca marca 2017 vyhlási súťaž na výber koncesionára, ktorý predloží plán realizácie výstavby, prenájmu parku, výšku vstupného, skladbu objektov, ich účel, priestorové rozloženie ako aj ďalšie náležitosti.
Cieľom je získať najvhodnejší a najlepší ideový návrh a podnikateľský plán na využitie pozemkov v lokalite Bratislava – Petržalka. Predložené riešenie musí nadväzovať na ostatné časti mesta prostredníctvom napojenia na existujúci systém komunikácií a dopravy, malo by byť novou atrakciou v území, a to nielen na lokálnej, resp. celomestskej úrovni, ale aj na úrovni regiónu.

Celková rozloha  územia pre park je takmer 9 hektárov. Zo západu je ohraničená Dolnozemskou cestou, z juhu existujúcou komunikáciou, vedúcou k čistiarni odpadových vôd a pokračujúcou na hrádzu Dunaja. Z východnej časti tvorí hranicu autobusové depo, zo severu parcela 3021/130, ktorá je odčlenená na vybudovanie areálovej komunikácie. Územie tvorí nezastavaná rovinatá parcela. Plochu tvorí pole (poľnohospodárska pôda).  Časť pozemkov (p.č. 3021/226, 3021/227 a 3021/228) je  z dôvodu výstavby verejnoprospešnej stavby – okružnej križovatky na ulici Dolnozemská, predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

mapa-park BSK

Rodinný park by mal tvoriť komfortný priestor pre celoročné využitie s celodennou prevádzkou a mal by ponúkať inovatívny, atraktívny herný a náučný program s dôrazom na environmentalistiku a podporu kreativity detí a mládeže.
Dôraz by mal klásť na zeleň, ekológiu, životné prostredie, vzdelávanie, rodinný život, na prírodné materiály, nízkoenergetickú výstavbu či prevádzku a má mať zábavno-vzdelávací a oddychovo-rekreačný charakter najmä pre rodiny s deťmi a mládež.
Lokalita na realizáciu parku sa nachádza v atraktívnej lokalite Bratislavy priamo v kontaktnom území urbanizovaného a prírodného prostredia s vysokou mierou prímestskej rekreácie. Ide o pozemok v mestskej časti Bratislava – Petržalka s plochou takmer 9 ha. Územie je dobre napojené na lokálnu aj medzinárodnú cestnú sieť a tak nielen zameranie parku, ale i jeho umiestnenie v susedstve regiónu Győr-Moson-Sopron (Maďarsko) a Spolkovej krajiny Burgenland (Rakúsko) naznačuje, že pôjde o park nadregionálneho významu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky