INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zaplatili ste už daň za novú nehnuteľnosť?

Zaplatili ste už daň za novú nehnuteľnosť?

Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré v roku 2014 v Bratislave nadobudli novú nehnuteľnosť alebo sa na ich pôvodnej zmenil výmer základu dane, musia do 31. januára podať daňové priznanie. Okrem rodinných domov či bytov do predmetu zdanenia pritom patria aj podzemné garáže, ambulantné stánky a prenosné trafostanice. Sadzba dane ostáva nezmenená.

Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane, bratislavskej samospráve. Bratislavčania platia dane na základe doručeného platobného výmeru, ktorý im mesto pošle najneskôr do konca mája. Radnica najprv posiela výmery právnickým a potom fyzickým osobám. Daň je možné zaplatiť v troch splátkach. Samospráva podľa záväzného nariadenia poskytuje 50% úľavu na dani pre občanov starších ako 70 rokov alebo pre daňovníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti možno poslať poštou alebo doručiť osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Bratislave. V prípade posielania poštou správca dane odporúča pripojiť aj e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt. Prílohy stačia v obyčajnej neoverenej fotokópii a ako list vlastníctva postačí priložiť kópiu informatívneho výpisu z katasterportálu.

Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať daň z nehnuteľností. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné a súpisné číslo pri stavbách, ak ide o byt, tak treba uviesť číslo bytu. Všetky tieto údaje možno nájsť v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností či v zmluve. Pri bezpodielovom vlastníctve manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý zvlášť do výšky svojho podielu, alebo ak sa dohodnú, podá priznanie jeden z nich. Ak daňovník nedodrží lehotu na podanie daňového priznania alebo vypočítanú daň nezaplatí, samospráva mu môže udeliť pokutu od päť až do 3 000 eur.

  • pepino

    Mám v Petržalke byt a garážové státie, platím za ne dane. Teraz v novembri 2014 som kúpil ďalší byt. Predpokladám že ho musím nahlásiť daňovým priznaním – mám to urobiť čiastkovým daňovým priznaním kde uvediem tento nový byt – hej? Mám vyplniť aj oddiel k pozemku? K starším nehnuteľnostiam nebudem priznávať nič. Vďaka za reakciu, ak to niekto pozná.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201