INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zverejnenie kandidátov na starostu a poslancov

Zverejnenie kandidátov na starostu a poslancov

Podľa § 18 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov – „Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.“
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webstránke www.petrzalka.sk. Navyše v Petržalských novinách č. 21 bol uverejnený zoznam kandidátov tak, ako podávali svoje kandidátne listiny a v Petržalských novinách č. 22 bolo zverejnené vyhlásenie kandidatúry Miestnou volebnou komisiou (v abecednom poradí a s uvedením poradového čísla). Tým boli splnené všetky zákonné podmienky a povinnosti, čo mestská časť konzultovala aj s Ministerstvom vnútra SR.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201