INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

30 rokov pomáhame  deťom

30 rokov pomáhame  deťom

Tento rok, 1. októbra 2016, uplynulo 30 rokov od založenia Obvodnej pedagogicko – psychologickej poradne, dnešného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom na Švabinského ulici.  

Tridsať rokov je v živote človeka vek, v ktorom  má dostatok odborných skúseností, silu a elán skúšať niečo nové, bojovať s výzvami, ktoré  prináša život. V živote inštitúcie je to aj čas poohliadnutia sa a hodnotenia. Pri našej činnosti o to viac, že ponúkame pomoc tým najzraniteľnejším  – našim deťom.    Už tridsať rokov sme tu hlavne  pre deti, ich rodičov a ich pedagógov.  Spoločne sa snažíme nájsť riešenia v ťažkostiach týkajúcich sa osobnostného a vzdelávacieho vývinu, sme nápomocní v otázkach výchovy, spoločne hľadáme možnosti optimálneho zaškolenia detí, ako aj ich optimálneho profesijného nasmerovania.

školáci strihajú

Prvé roky našej existencie  sme prežívali v bytových priestoroch na Gwerkovej ulici. Od roku 1992 sme dostali samostatnú budovu na Hrobákovej ulici., čím sa vytvorili podmienky pre  rozšírenie našej činnosti .

Stali sme sa moderným pracoviskom, ktoré flexibilne reagovalo na potreby riešenia nových fenoménov, ktoré priniesli spoločenské zmeny – najmä drogovú závislosť a nezamestnanosť. V roku 1994 pri Pedagogicko – psychologickej poradni bolo založené Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom,  ktorého vznik zintenzívnil  prevenciu  drogovej závislosti. V spolupráci s ďalšími odbornými a kultúrnymi inštitúciami sme sa podieľali na vzniku projektu Protidrogového fóra.

V rokoch 1992 – 1995 sme spolupracovali s Úradom práce, kde sme sa podieľali na vedení Klubu nezamestnanej mládeže. Ako jedno z prvých pracovísk sme už v roku 1995  mali zriadenú telefonickú Linku pomoci pre deti a rodičov. Aj touto formou sme boli  nápomocní pri riešení výchovných, osobnostných a vzťahových problémov. Na pôde vtedy Pedagogicko – psychologickej poradne sa rozvíjala  činnosť v oblasti dobrovoľníctva. Tím dobrovoľníkov tvorili predovšetkým študenti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce. Opäť sme boli medzi prvými, ktorí  realizovali  peer – programy (t.j. preventívne  rovesnícke programy) pre žiakov základných škôl. Boli to programy v oblasti prevencie násilia, drogových závislostí, sexuálnej výchovy a emocionálnej zrelosti.

Na pôde Poradne sme pracovali so skupinami detí, ktoré mali problémy v správaní a pre tieto  deti organizovali  letné pobytové tábory.

Intenzívna spolupráca bola  už vtedy rozvinutá s tretím sektorom – občianskymi združeniami, ktoré sa venovali práci s deťmi, ich voľno –  časovým aktivitám a venovali sa tiež problémovým deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach.  Stali sme sa  súčasťou Komunitnej nadácie Petržalka. Rozvinula sa spolupráca s Petržalskými novinami, kde sme mali pravidelnú rubriku, v ktorej sme rozoberali  rôzne otázky spolužitia deti a rodičov.

žiaci, deti, super škola

Od začiatku našej existencie sme  intenzívne spolupracovali s materskými a základnými školami obvodu Bratislava 5 – teda nielen Petržalky, ale aj Rusoviec, Jaroviec a Čunova. Výpočet všetkých našich odborných aktivít je za 30 rokov je široký a nie je možné všetky  vymenovať.  Určite však môžeme úprimne povedať, že najkrajšou odmenou pre našu prácu je, keď vidíme našich klientov napredovať, zbavovať sa nánosov nálepky nezvládnutého či neschopného dieťaťa. Samozrejme, pozitívne výsledky by sa dosahovali ťažko bez aktívnej pomoci a spolupráce rodiny a školy, ktorú dieťa navštevuje.

Miloslava Fellegiová, riaditeľka.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky