INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starosta vymenoval štyri riaditeľky škôl

Starosta vymenoval štyri riaditeľky škôl

Mestská časť Petržalka z titulu končiaceho sa funkčného obdobia riaditeľov ZŠ Černyševského a Prokofievova a MŠ Rovniankova a Jankolova vyhlásila výberové konania, ktoré boli úspešné a rady škôl navrhli starostovi Vladimírovi Bajanovi vymenovať do funkcií riaditeľov úspešných uchádzačov. Starosta slávnostne vymenoval nové riaditeľky a odovzdal im menovacie dekréty.
Riaditeľkou ZŠ Černyševského sa stala Mgr. Magdaléna Benková. Je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre, celý svoj profesionálny život pôsobila ako pedagóg, najprv v materských školách neskôr v základnej škole. V mestskej časti Bratislava-Petržalka pôsobí od roku 1988, najprv ako učiteľka I. stupňa, od roku 1991 ako zástupkyňa riaditeľa a neskôr ako riaditeľka ZŠ Černyševského. Za riaditeľku MŠ Jankolova bola vymenovaná PaedDr. Dana Lacková. V roku 2008 na Pedagogickej fakulte UK katedre predškolskej pedagogiky a elementárnej pedagogiky úspešne absolvovala odbor predškolská pedagogika a v roku 2011 úspešne vykonala rigorózne skúšky a získala titul doktor pedagogických vied. V školských službách pôsobí od roku 1987, naposledy ako učiteľka MŠ na Kolískovej ulici v Bratislave. Mgr. Daniela Petríková, absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka od roku 1988 najprv ako učiteľka v ZŠ Pankúchova a od roku 1991 ako riaditeľka na ZŠ Pankúchova, kde bude vo svojej práci pokračovať. Pani Petríková je autorkou učebníc literatúry pre 5.- 9. ročník a lektorkou učebníc literárnej výchovy. Pani riaditeľka Mgr. Mária Šášiková je absolventkou Pedagogickej fakulty UK, ktorú skončila v roku 2003 štátnou záverečnou skúškou z odboru predškolská pedagogika. V mestskej časti Bratislava-Petržalka pôsobí od roku 1988, s krátkym prerušením na dva roky, najprv ako učiteľka a od roku 1998 ako riaditeľka MŠ Rovniankova Na základe výsledkov konania ju výberová komisia navrhla opäť na post riaditeľky na päťročné funkčné obdobie.

Všetkým vymenovaným riaditeľkám zaželal starosta spolu s vedúcou oddelenia školstva, kultúry a športu Veronikou Redechovou, veľa zdravia, pracovných aj osobných úspechov, veľa pokoja a spokojnosti pri napĺňaní svojho poslania, ale predovšetkým spokojnosť žiakov, detí a ich zákonných zástupcov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky