INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Živý projekt

Živý projekt

Živým projektom Wie schmeckt die Welt sme na hodine nemeckého jazyka vymedzili prostredníctvom ovládania úrovne cudzieho jazyka žiaka rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy bolo: porozumieť (počúvať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitnými aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.

Uplatnili sme ovládanie jazykovej a interkultúrnej dimenzie, čo umožňuje žiakovi prispôsobiť sa od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej oblasti – v reštaurácii. Cieľom bolo zvíjať aj interkultúrne kompetencie, t.j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí a ich stravovacie návyky z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami.

Žiaci si podľa vlastnej voľby priniesli vlastnoručne zhotovené pokrmy charakterizujúce jednotlivé krajiny sveta. Prestreli stoly, pripravili si vlastný nápojový a jedálny lístok. V tento deň sa ich trieda zmenila na reštauráciu, v ktorej sa ponúkali špeciality z rôznych kútov sveta. Nebolo v nej počuť v tento deň okrem nemčiny žiaden iný jazyk. Žiaci sa zahrali na kuchárov, čašníkov a hostí. Nezabudli ani na vedenie školy, pani učiteľky a spolužiakov z iných tried. Modelová situácia sa žiakom páčila. Na základe tohto projektu im nebude robiť problém navštíviť reštauráciu v susednom Rakúsku.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201