INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu

Začiatkom októbra zavŕšili pedagógovia Základnej umeleckej školy Jána Albrechta so svojimi žiakmi záverečnú časť projektu s názvom Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu. Vycestovali do hlavného mesta Bulharska Sofie, kde sa slávnostným koncertom, venovaným skladateľovi detskej klavírnej tvorby Paraškevovi Chadžievovi a 1 150 výročiu Veľkomoravskej misie solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda, predstavili sa domácemu publiku.

Program koncertu bol zameraný na skladby spomínaného autora, jeho klavírne cykly – Detský album, Téma a variácie, 15 malých prelúdií, Babičkina rozprávka. Na precíznom naštudovaní a usmernení interpretačných výkonov, tiež na podnetnom námete projektu – poznávať hudbu iných krajín a jeho úspešnej realizácii má zásluhu prof. Mgr. art. Venceslava Ilievska, ktorej patrí poďakovanie za vynaloženú námahu a organizačné úsilie. V spolupráci s riaditeľstvom ZUŠ Jána Albrechta, riaditeľkou Luciou Celecovou a Centrálnou hudobnou školou v Sofii, sa uskutočnilo podujatie, ktorého výsledkom sú noví priatelia a mnoho radostných zážitkov. Koncert mladých slovenských hudobníkov v historickej koncertnej hudobnej sále hodnotili odborníci ako mimoriadne úspešný.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201