INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naučiť lepšie, odmeniť viac pokračuje

Naučiť lepšie, odmeniť viac pokračuje

 Je za nami prvý ročník programu  „Naučiť lepšie, odmeniť viac.“, ktorý som navrhol. Petržalská samospráva sa prostredníctvom neho snažila motivovať učiteľov našich základných škôl osobitnou mesačnou odmenou k tomu, aby priniesli do vyučovania aktivitu, postupy alebo nápady na rámec toho, čo musia. Ako to dopadlo?   

Na začiatku boli obavy. Niektorí  učitelia celkom neverili, že  odmenu vo výške 100 eur brutto každý mesiac naozaj dostanú, obávali sa zbytočne. Boli ľudia, ktorí príliš neverili, že učitelia budú projekty naozaj realizovať, tiež sa obávali zbytočne. Určite však nie je niečo dobré v štáte školskom dánskom, ak  sa na obyčajný a inde osvedčený postup s mottom „viac peňazí  za viac aktivity“ pozerá ako na vzácne exotické zvieratko. Som preto veľmi rád, že sa nakoniec zapojili takmer všetky školy a na Budatínskej, Holíčskej, Nobelovom námestí a Turnianskej dokonca podalo projekty viac učiteľov z rovnakej  školy.

Predložených bolo osemnásť projektov z viacerých predmetov. Najviac iniciatívy učitelia venovali veľkej slovenskej školskej slabine – čítaniu s porozumením. Zaujímavé boli projekty z cudzích jazykov, informatiky, matematiky, biológie, geografie, dejepisu a dokonca z telesnej výchovy.

Ďalšou osobitosťou je, že každý z podporených učiteľov sa musí so svojím projektom podeliť s kolegami z daného predmetu z ostatných petržalských škôl. Naším prianím  je, aby sa dobré skúsenosti z projektu z jednej školy šírili aj na ďalšie petržalské základné školy.  Bol som na jednej otvorenej hodine, kde učiteľka pred kolegami prezentovala projekt na tému čítania s porozumením za použitia informačných technológií, ktoré jej umožnili individuálny prístup k žiakom a niektorým prítomným pomaly padla sánka.

Mal som možnosť rozprávať sa s viacerými učiteľmi, ktorí sa do   programu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ zapojili. Ich názor bol pozitívny a boli spokojní  (niektorí mi dokonca za moju snahu poďakovali). Nešlo však len o to, zvýšiť učiteľom plat. Verím, že  sa pomohlo aj žiakom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu.   A keďže “ Naučiť lepšie, odmeniť viac“ pokračuje aj v tomto školskom roku, pomôžeme učiteľom aj žiakom znovu a radi.      Michal Radosa, zástupca starostu

nobelovo nam. žiaci, interaktívna tabula
Ilustračné foto

Teší nás záujem o skvalitňovanie vzdelávania

K osemnástim pedagógom, ktorí sa so svojím projektom zapojili do prvého ročníka programu samosprávy Naučiť lepšie, odmeniť viac, je aj Lucia Želinská zo Základnej školy na Budatínskej ulici. Najpodstatnejším cieľom projektu bola skutočná snaha učiteľov povzbudiť a motivovať k zmenám vo vyučovaní a k skvalitňovaniu výkonu ich neľahkej práce a tak pomôcť aj petržalským deťom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu. My sme sa preto pýtali Lucie Želinskej, či sa jej očakávania naplnili.

Prečo ste sa do projektu rozhodli zapojiť?

Projekt samosprávy mi dala do pozornosti naša pani riaditeľka. Videla som v ňom priestor inšpirovať sa tvorbou kolegov a podeliť sa s nimi o vlastné nápady a skúsenosti.

Môžete v skratke popísať váš projekt?

Môj projekt bol zameraný na implementáciu čitateľských stratégií do vyučovania literárnej výchovy v piatom ročníku. Hlavným cieľom bolo rozvíjať čítanie s porozumením a zlepšovať prácu s textom využívaním čitateľských stratégií. Jednotlivé čitateľské stratégie som k literárnym textom spracovávala formou pracovných listov a interaktívnych cvičení vytvorených pre prácu s interaktívnou tabuľou. Tieto metódy boli pre žiakov motivujúce a prispeli k ich aktivizácii na vyučovacích hodinách.

žiaci
Ilustračné foto

Myslíte si, že má projekt potenciál osloviť učiteľov aj finančnou stránkou? Bola suma 100 eur/mesačne pre vás motiváciou?

Projekt „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ je dôkazom toho, že Petržalka má zástupcov, ktorí majú záujem skvalitňovať vzdelávanie a záleží im aj na ohodnotení práce učiteľov. Je ťažké povedať, či má potenciál osloviť učiteľov finančnou odmenou. To je vec pohľadu a potrieb. Človek, ktorý v školstve nepracuje, si povie, že si takú finančnú odmenu nezaslúžime. Učiteľ, ktorý vie, koľko času strávi nad prípravami, koľko večerov alebo víkendov pracuje na úkor rodiny, koľko energie vynaloží na realizáciu projektu, môže 100 eur považovať za symbolickú a nie adekvátnu odmenu. Do projektu som sa nezapojila kvôli finančnej odmene.

Môžu podľa vás takéto projekty výraznejšie ovplyvniť vzdelávací proces v petržalských školách?

Učitelia sú veľmi kreatívni ľudia. Bežne vymýšľajú, tvoria, zavádzajú inovácie a netradičné metódy do vyučovania so zámerom motivovať žiakov a dosahovať lepšie výsledky, čím  systematicky ovplyvňujú vzdelávací proces. Mnohí učitelia takto učia aj bez akýchkoľvek výziev, pretože je to pre nich prirodzené. Projekt samosprávy považujem za prínos do vyučovania vtedy, keď sa s realizáciou jednotlivých projektov môže oboznámiť pedagogická verejnosť a učitelia majú tak možnosť inšpirovať sa. Preto je potrebné, aby sa pokračovalo vo výstupoch projektov prostredníctvom otvorených hodín, prípadne tvorbou metodického materiálu a workshopov, kde by mali učitelia možnosť svoju prácu prezentovať ostatným kolegom.

žiaci, ľudovít štúr
Ilustračné foto

 

Prebudiť záujem, objaviť talent

 Do projektu mestskej časti „Naučiť lepšie, odmeniť viac“  zapojili aj na Základnej škole Nobelovo námestie. Čo bolo témou ich projektu mám porozprávala pedagogička Mária Sláviková: „Naším cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces a inovovať získavanie poznatkov žiakov prvého stupňa nielen v škole ale aj mimo nej. Témou bolo ,,Poznaj svoje mesto“. Chceli sme v žiakoch prebudiť záujem o mesto, v ktorom žijeme, poznať jeho dominanty, architektúru, osobnosti či zaujímavosti. Každý žiak sa včlenil do projektu práve tým, čo ho najviac zaujalo a upútalo. Tak spolu získavali nové informácie a poznatky najmä vlastnou aktivitou, či už v podobe prezentácií, vyhľadávaním potrebných informácií v encyklopédiách, v odbornej literatúre a na internete. Získali nielen odvahu prezentovať získané poznatky, ale zlepšili sa aj ich komunikačné a vyjadrovacie spôsobilosti a kritické myslenie. Sme presvedčení, že projektové vyučovanie patrí medzi také vyučovacie koncepcie, ktoré sú charakterizované najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti žiakov. Keďže je orientované na žiaka, ktorý má získavať poznatky a vedomosti na základe svojich vlastných potrieb a záujmov, umožňuje mu prehlbovať a rozširovať kvalitu učenia sa a vyučovania a dôvery v seba samého.

3D model vytvorený v rámci projektu Poznaj svoje mesto
3D model vytvorený v rámci projektu Poznaj svoje mesto

Prostredníctvom tohto projektu sme vzbudili v žiakoch nielen záujem o históriu mesta, no dopracovali sme sa aj k poznaniu, ktoré zodpovedá ich vývojovému stupňu a chápaniu. I keď musíme upozorniť na časovú náročnosť projektu, myslíme si, že projekt je realizovateľný aj v iných školách nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku, veď žiaci by mali spoznať nielen históriu svojho mesta či obce v ktorej žijú, ale získať poznatky aj o Bratislave ako hlavnom meste Slovenska.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky