INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pred prvým zvonením

Pred prvým zvonením

Vyučovanie v základných školách sa začína v pondelok 5. septembra. Do 36 tried nastúpi v školskom roku 2016/2017 až 712 prváčikov. Spolu bude 11 petržalských základných škôl navštevovať 4 619 žiakov, čo je o 214 žiakov viac ako pre desiatimi rokmi. Z celkového počtu 233 tried bude otvorených 14 špeciálnych tried s počtom 107 žiakov. Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotným oslabením (poruchy výživy) bude v troch základných školách. V ZŠ Černyševského sa bude vzdelávať v 8 triedach 70 zdravotne oslabených žiakov, v ZŠ Prokofievova budú pokračovať 2 triedy pre 11 žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a v ZŠ Tupolevova budú zriadené 4 triedy pre 26 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a poruchami reči.

V školskom roku 2016/2017 bude svoju činnosť rozvíjať 11 školských klubov detí. Základné školy plánujú otvoriť 87 oddelení ŠKD, čo je v porovnaní so školským rokom 2015/2016 nárast o 8 oddelení, s počtom viac ako 2 200 žiakov.

skolaci s kvetmi

Aj v tomto školskom roku bude v každej triede v 23 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, kde to umožňujú hygienické podmienky, zvýšená kapacita maximálnym možným počtom detí v triedach. Do 114 tried nastúpi 2 616 detí. Od školského roku 2008/2009 do súčasnosti stúpol počet detí v MŠ vďaka rozširovaniu ich kapacít o 478 detí. Mestská časť postupne zvyšovala kapacity zriadením náhradných tried v telovýchovných miestnostiach, nových tried po zrušených prenájmoch, prestavbou školníckeho bytu, vytvorením alokovaných pracovísk vo voľných nebytových priestoroch ZŠ, ktoré sú od 1. januára 2016 MŠ. (MŠ Holíčska 50 – 2 triedy, MŠ Tupolevova 20 – 4 triedy, MŠ Nobelovo nám. 6 – 2 triedy). Od 1. apríla 2016 bola zriadená v nebytových priestoroch ZŠ Gessayova 2 dvojtriedna MŠ Gessayova 2 pre 40 detí. Od roku 2008 bola kapacita MŠ zvýšená o 21 tried.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky