INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Znovu pridáme aktívnym učiteľom

Znovu pridáme aktívnym učiteľom

Záleží nám na  kvalite základných škôl. V programe Naučiť lepšie, odmeniť viac budeme motivovať  aktívnych  petržalských učiteľov, aby predložili svoje projekty kvalitného vzdelávania. Môžu si tak zvýšiť príjem mesačne o 100 eur v hrubom. Šancu má každý vyučujúci, ktorý si v lete nájde čas na spísanie projektu.

Naposledy členov hodnotiacej komisiu najviac  zaujal  dejepisár  a súčasne informatik z  Dudovej, chemikár z Prokofievovej a učiteľka, ktorá učí čítať žiakov so špecifickými  poruchami na Tupolevovej. Najviac projektov došlo zo Základnej školy na Černyševského. Všetky projekty stáli za to, prešli hodnotením a učitelia boli po zásluhe odmeňovaní.

Typy podporovaných projektov

Podporované budú inovatívne projekty (v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní medzipredmetových vzťahov, využívaní informačných komunikačných technológií) pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Trvanie projektu :

Výučbová časť celý I. polrok školského roka 2017/2018 (1.10. 2017 – 31.1. 2018) alebo celý školský rok 2017/2018 (1.10. 2017 – 30.6. 2018), prezentácia  projektu v priebehu 8 mesiacov po skončení výučbovej časti.

Forma a výška podpory

Mesačná odmena  pre učiteľov vo výške 100 eur brutto za každý mesiac trvania výučbovej časti projektu. Celkové náklady na program sú vyčlenené vo výške 22 500,- eur.

Termíny

Podávanie žiadostí o podporu projektov je do 4.9. 2017 elektronicky na adresy michal.radosa@petrzalka.sk a eva.benackova@petrzalka.sk a v jednom vytlačenom exemplári na sekretariát zástupcu starostu. Komisia vyhodnotí projekty do 30. 9. 2017.

Obsah žiadosti

Formulár (nájdete na www.petrzalka.sk) obsahuje základné údaje ako meno, priezvisko a trvalé bydlisko pedagóga, názov základnej školy, ročník, v ktorom sa má projekt realizovať, termín, v ktorom sa má projekt realizovať, stručný abstrakt projektu obsahujúci informáciu o metóde, postupe, poznatkoch, využívaní informačných komunikačných technológií ktoré predstavujú inovatívnosť projektu.

Pri hodnotení budú okrem objektívnych kritérií posudzované najmä:

–    kvalita obsahu, zrozumiteľnosť, konkrétnosť,  presvedčivosť, prispievanie k rozvoju vzdelávania,

–    odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania,

–    počet zúčastnených žiakov alebo tried na projekte,

–    zvýšenie motivácie detí, ich kreativity,

–    inovatívne a netradičné metódy, formy, prostriedky  práce učiteľa so žiakmi,

–    rozvoj talentu a nadania,

–    zefektívnenie výchovno-vyučovacieho procesu,

–    aktivity na rozvoj kritického myslenia.

 

Michal Radosa, zástupca starostu

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.