INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deti deťom

Deti deťom

Naši dvaja potenciálni vedci Šimon Slamka z 9.A, v 8. ročníku úspešný riešiteľ projektu Petržalskej super školy na tému „Fermiho paradox“ a Filip Holčík z 9. B  ZŠ Černyševského 8 si pripravili interaktívnu prednášku „Všeobecný pohľad na fyziku“ pre žiakov 2. stupňa.

Zakrivenie časopriestoru

Posledný májový týždeň robili prednášky pre jednotlivé triedy  v rozsahu vyučovacej hodiny v odbornej učebni biológie a  fyziky s použitím didaktickej techniky a pripravenej prezentácie v powerpointe. Pre lepšiu predstavivosť prednášajúci žiaci simulovali názornú ukážku zakrivenia časopriestoru okolo Zeme pomocou glóbusu a plachty a použili množstvo zaujímavých ilustrácií a názorné pomôcky.

Prednáška popisovala jeden z najdôležitejších princípov vo fyzike, teóriu relativity.  Na vysvetlenie všeobecnej a špeciálnej teórie relativity („paradox dvojčiat“) použili názory objaviteľov – fyzikov a množstvo odkazov z rôznych zdrojov. Pre zrozumiteľnejšie  pochopenie javu déja vu vysvetlili opozičné názory z pohľadu fyzikov a z pohľadu biológov.

Narušenie časopriestoru

Postupne sa zameriavali na čisto hypotetické oblasti fyziky a kvantovej mechaniky, opisujúce paralelné vesmíry, cestovanie v časopriestore do minulosti, hypotézu „predurčeného osudu“ a tachyóny. Informácie boli prezentované primerane veku, formou zážitkového učenia.  Žiaci žiakom priblížili z ich pohľadu predmet Fyzika zaujímavou a hravou formou, naučili ich nové pojmy či vysvetlili niektoré fyzikálne javy. Odborné pojmy z obsahu prednášok ako kvantová mechanika boli preložené do anglického jazyka v prípade zverejnenia prezentácie.

Špeciálna teória relativity

Žiakov aj učiteľov prednáška zaujala, pretože žiaci boli po odbornej a obsahovej stránke pripravení, a tak mohli odovzdávať informácie mladším spolužiakom. Žiaci sa pýtali na rôzne zaujímavosti a mnohí z opýtaných prezradili, že aspoň raz v živote zažili déja vu. Veríme, že nielen nádejných vedcov zaujala prednáška, ale všetci zúčastnení žiaci mali príjemný zážitok a odchádzali spokojní a obohatení o poznatky z fyziky.

Janette Teplická, zástupkyňa RŠ

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416