INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Trieda mravčekov z MŠ Bohrova sa tento školský rok, vzhľadom na polohu školy, zamerala vo vzdelávacom programe predovšetkým na témy spojené s hlavným mestom Bratislava a na jeho mestskú časť Petržalka. Vytváraním vzťahu k mestu, jeho histórii i súčasnosti, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické, sa snažíme o výchovu novej generácie.

Tým, že práca s digitálnymi prostriedkami nie je pre deti veľkou neznámou, chceme aj my vo výchovno-vzdelávacom procese využívať čo najmodernejšie technológie, s pomocou ktorých deti získajú základy digitálnej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracúvaní informácií za aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní. Digitálne technológie sú v našej materskej škole ponímané ako jeden z prostriedkov výchovno-vzdelávacej činnosti, ich využívanie má jasne stanovené pravidlá.

Vytvorením vlastného projektu sme sa pokúsili o získanie finančných prostriedkov z Nadácie Volkswagen na zakúpenie interaktívnej tabule. Na našu veľkú radosť bolo naše snaženie korunované úspechom. V rámci projektu sa deti zoznámili s historickým centrom Bratislavy jazdou s vláčikom Prešporáčikom sa vydali na turistickú vychádzku po stopách korunovačnej cesty v centre mesta, zúčastnili sa v spolupráci s miestnou knižnicou Prokofievova na niekoľkých interaktívnych výstavách, súvisiacich s našou témou, tvorili spoločne maľované čítanie o našom meste, plagát, kalendár, prezentáciu, riešili rôzne aktivity so zameraním na život v našom meste pomocou didaktických softvérov. Množstvo výtvarných prác individuálnych aj kolektívnych prispelo tiež k osvojeniu si tejto témy. Deti mali radosť z besedy s rodákom z Petržalky, ktorý nám porozprával ako naša mestská časť vyzerala v čase jeho detstva.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201