INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mäso v školských jedálňach musí byť čerstvé a od slovenského výrobcu

Mäso v školských jedálňach musí byť čerstvé a od slovenského výrobcu

V marcovom čísle PN sme vás informovali, ako sa materské školy starajú o zdravie svojich zverencov. Teraz vám prinášame sľúbenú informáciu o kvalite stravovania predškolákov. Na naše otázky odpovedali Mgr. Veronika Redechová, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a športu, a jeho odborná zamestnankyňa Mgr. Anna Sonneková.

Ako je organizovaný nákup potravín do jedální MŠ?

– Dodávka surovín na prípravu jedál do školských jedální materských škôl sa robí na základe prieskumu trhu, ktorý zabezpečuje každá jedáleň, pričom na prvom mieste je kvalita a cena jednotlivých komodít. Ich kolektívy pri výrobe jedál používajú najkvalitnejšie potraviny.

Aké sú kritériá na nákup?

– Kritériom nákupu potravín je na prvom mieste kvalita a súčasne sa zohľadňujú, samozrejme, aj finančné otázky – ceny nakupovaných surovín. Nákup mäsa v školských jedálňach je realizovaný od dodávateľov, ktorí predávajú slovenskú produkciu a predovšetkým čerstvé mäso. Potraviny musia byť v záruke a zdravotne neškodné (nepoškodené obaly, nesmú byť použité geneticky modifikované potraviny, atď.).

Kto zostavuje jedálny lístok? Je rovnaký pre všetky MŠ?

– Jedálny lístok zostavuje vedúca jedálne v spolupráci s hlavnou kuchárkou v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania. pre deti príslušnej materskej školy. Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov možno prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní, požiadavkám cirkevného kalendára, ako aj možnostiam výšky finančných limitov na nákup potravín. Jedálny lístok nie je rovnaký pre všetky materské školy. Každá vedúca jedálne zostavuje jedálny lístok pre deti príslušnej materskej školy, pričom rešpektuje aj požiadavky zákonných zástupcov.

Kto a ako kontroluje kvalitu jedál?

– Kontrolu školských jedální vykonáva v zmysle zákona Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Kontrola sa zameriava na dodržiavanie zásad zostavovania jedálneho lístka, dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie. Ďalej sa zameriava na energetickú vyváženosť stravy a na požiadavky na nutričné dávky podávanej stravy, dodržiavanie hygienických zásad pri výrobe jedál atď. Kontrolu kvality podávaných jedál robí pravidelne aj odborný zamestnanec oddelenia školstva, kultúry a športu MÚ Petržalka.

Majú rodičia nejakú možnosť ovplyvňovať jedálny lístok?

– Majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s jedálnymi lístkami, ktoré sú zverejňované na všeobecne prístupných miestach, spravidla sú to nástenky pri hlavných vchodoch do MŠ. Prostredníctvom stravovacích komisií, v ktorých sú zastúpení, majú možnosť ovplyvňovať aj zostavovanie jedálnych lístkov, pričom však musia rešpektovať zásady na ich zostavovanie. Skladba jedálneho lístka vychádza z požiadaviek a zásad na zostavovania jedálneho lístka, z materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovane. Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie vydalo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a sú záväzné. Kolektívy zamestnancov všetkých školských jedální v materských školách pod vedením vedúcich jedální a hlavných kuchárok zabezpečujú kvalitnú, vyváženú a zdravú stravu pre detí v MŠ so zreteľom na ich zdravý vývoj. O kvalite podávanej stravy v našich jedálňach svedčí spokojnosť detí a ich zákonných zástupcov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky