INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Švabinského je najlepšia

Švabinského je najlepšia

Podľa čoho budete vyberať strednú odbornú školu pre svoje dieťa? Podľa toho, ako sa umiestňuje v rebríčkoch testovania vedomostí alebo podľa toho, či mu pomôže nájsť si po jej skončení zamestnanie? Na konci roka 2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB, realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, výskum.

Zamerali sa v ňom na znalosť jednotlivých stredných odborných  škôl (SOŠ), ale najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov a rodičov . Pomocou  vzorky 2000 zapojených firiem vytvorili relatívne presný rebríček „kvality“ SOŠ v jednotlivých krajoch podľa zamestnávateľov. A v ňom sa umiestnili aj dve petržalské školy. Na treťom mieste skončila Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici (predstavíme vám ju v budúcom čísle novín). A s najlepším hodnotením od zamestnávateľov obsadila prvú priečku Spojená škola – Odborné učilište na Švabinského ulici. My sme sa rozprávali s jej riaditeľkou, Ľudmilou Lukačkovou:

svabinskeho, pekári

„Naša škola má dve organizačné zložky – odborného učilište a  praktickú školu. Odborné učilište pripravuje na povolanie žiakov s ľahkým zdravotným znevýhodnením. Do praktickej školy sú prijímaní žiaci, ktorí nezvládli obsah vzdelávania OU, čiže ich znevýhodnenie je ťažšie a pripravujú sa na prácu v chránených dielňach. V súčasnosti máme v odbornom učilišti 13 učebných odborov, ale v tomto školskom roku sme otvorili sedem najžiadanejších – maliar, murár, kuchár, pekár, zdravotník – opatrovateľ, pedikúra – manikúra a záhradník. Všetky učebné odbory sú  trojročné a končia sa výučným listom. Vzdelávanie žiakov v OU sa člení na teoretické a praktické, pričom teóriu majú žiaci dvakrát a prax trikrát do týždňa. Tento pomer je v prospech praxe väčší ako na stredných odborných školách, kde majú žiaci zvyčajne prax a teóriu v pomere jedna k jednej.“

svabinskeho, kuchár

Ako vyzerá odborná prax v ponímaní vašej školy?

  • V posledných rokoch sa opäť začína hovoriť o duálnom vzdelávaní, ktoré v odbornom učilišti realizujeme už dlhé roky. Naše skúsenosti nám ukázali ,že žiaci, ktorí počas štúdia vykonávajú prax  mimo školy,  v zmluvných firmách, sa na trhu práce uplatňujú oveľa  lepšie. Väčšinou sa zamestnajú ihneď po skončení školy priamo tam, kde počas štúdia vykonávali odborný výcvik, teda prax.

Výhodou spolupráce s firmami je, že si žiaci od prvého ročníka  zvykajú na požiadavky potenciálneho zamestnávateľa, kde prichádzajú do kontaktu s najnovšími výrobnými technológiami a materiálmi, ktoré  im školská dielňa v dnešnej dobe nemôže poskytnúť. Žiaci získajú potrebné pracovné zručnosti a firmy zase kvalifikovaných pracovníkov. Teda, takáto spolupráca je pre obidve strany prospešná.

pekári

Ako získavate zamestnávateľov, ktorí žiakom poskytnú potrebnú prax?

  • V minulosti sme sa snažili hľadať partnerov, ktorí by participovali na vzdelávaní našich žiakov, my sami a to podľa učebných odborov, ktoré sme práve  potrebovali . Najskôr sme oslovovali  väčšie firmy, lebo tie  boli prvé ochotné s nami komunikovať.  Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s  Tesco Stores SR, kde vykonávajú prax žiaci  v učebnom odbore pekár. Firma Eurest nám poskytla  praktické vyučovanie  pre žiakov v učebnom odbore kuchár, do OLO Florea chodili na prax naši záhradníci a v Nemocnici Ružinov praxujú  žiaci z učebného odboru zdravotník- opatrovateľ.  Žiakov učebných odborov murár a maliar sa snažíme umiestniť  na pracoviská rôznych stavených firiem, kde pracujú od dozorom našich majstrov odbornej výchovy. Títo žiaci vykonávajú praktické vyučovanie aj v niektorých školách, ktorým pomáhajú  zveľaďovať  V súčasnosti je o vykonávanie praxe  našich žiakov veľký záujem .  Firmy a organizácie nás samé kontaktujú a už v júni pripravujeme dohody o spolupráci pre nový školský rok. Tento fakt potvrdzuje skutočnosť, že spolupráca medzi školou a firmami je obojstranne výhodná.

pekári

V Bratislavskom kraji sa práve vaša škola umiestnila na prvom mieste medzi top strednými odbornými školami z pohľadu zamestnávateľov. Ako vnímate toto ocenenie?

  • Samozrejme, že nás všetkých táto správa veľmi  potešila, pretože  úspešné uplatnenie  žiakov  OU na trhu práce považujeme za našu prioritu.  Výsledky výskumu  ukázali, že aj špeciálne školy, medzi ktoré patrí naše odborné učilište, obstoja svojimi  výsledkami v konkurencii škôl  bežného typu. Je to zároveň i potvrdenie toho, že popri jazykových, športových, cirkevných školách či školách pre nadané deti, majú školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením svoje opodstatnenie.

Školy boli zamestnávateľmi hodnotené podľa 14 parametrov, ako napríklad skúsenosť firmy s absolventmi konkrétnej SOŠ, pripravenosť týchto absolventov pre prax, iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s firmami a v hľadaní práce pre absolventov či kvalita výučby jazykov a PC gramotnosti.   Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie názorov rodičov na vnímanie kvality SOŠ, ktorú ich dieťa navštevuje.  A z výskumu sa zdá, že na Slovensku zatiaľ nie je obvyklým javom, že rodičia vyberajú SOŠ pre svoje dieťa podľa posudzovania jej odborného imidžu a prepojenia s praxou.

Rebríček Top – SOŠ v Bratislavskom kraji v hodnotení zamestnávateľov

  1. SŠ- Odborné učilište Švabinského 7, Petržalka
  2. SZŠ Záhradnícka 44, Ružinov
  3. SZŠ Strečnianska 20, Petržalka
  4. SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Staré Mesto
  5. SŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta, Karlova Ves

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky