INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ schválili poslanci na marcovom zasadnutí. Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka k zavádzaniu a uplatňovaniu inovatívnych projektov vo výučbe.

Mestská časť Bratislava–Petržalka
vyzýva
všetkých pedagógov základných škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na predkladanie projektov
do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.

Vytlačený projekt doručí uchádzač v zalepenej obálke označenej názvom programu do podateľne úradu na Kutlíkovej ulici do 30. mája 2015. Viac informácií na Oddelení školstva, kultúry a športu a TU.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201