INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z 1 051 prihlásených detí bude 689 škôlkarov

Z 1 051 prihlásených detí bude 689 škôlkarov

Do petržalských materských škôl nastúpi v septembri 689 novoprijatých detí. Tie, ktoré spĺňajú podmienky a neboli prijaté, budú postupne umiestňované na uvoľnené miesta od septembra počas celého školského roku. Plánované je aj rozširovanie kapacít, o čo sa samosopráva snaží všetkými dostupnými spôsobmi. Pre školský rok 2014/2015 dostali materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 1 051 žiadostí spĺňajúcich všetky potrebné kritériá, z ktorých bolo možné uspokojiť 689. Neprijaté deti, ktoré splnili podmienky prijatia a sú neprijaté pre nedostatok miesta, budú môcť byť umiestňované na uvoľnené miesta v materských školách k 1. septembru aj počas školského roku . Voľné miesta v materskej škole vznikajú najmä z dôvodu odsťahovania, prerušenia dochádzky zo zdravotných dôvodov či preloženia do inej materskej školy. Za minulý školský rok tak MŠ mohli prijať oproti pôvodnému počtu ešte desiatky ďalších detí.

dievčatko s kolkami

Na základe demografického vývoja by mestská časť potrebovala vytvoriť minimálne 400 ďalších miest, aby mohla vyhovieť žiadateľom, ktorých dieťa spĺňa všetky podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Od roku 2010 pritom rozšírila mestská časť kapacity už o viac ako 200 miest. Len vlani vybudovala samospráva dve elokované triedy v ZŠ Holíčska pre 48 detí a v MŠ Bzovícka triedu pre 12 detí. Petržalská samospráva má rozpracovaných viacero variantov, ako v tomto trende pokračovať. Momentálne je už v procese prípravy vybudovanie ďalších elokovaných tried – tentoraz na ZŠ Nobelovo námestie pre Materskú školu na Röntgenovej a na ZŠ Budatínskej pre Materskú školu na Strečnianskej ulici. Tieto triedy musia spĺňať iné parametre ako triedy základnej školy, preto musí samospráva triedy prebudovať a vhodne zariadiť.

budatko

Petržalka nemá vlastné voľné vhodné budovy, preto pozornosť upriamuje aj na objekty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré sú momentálne nevyužité – napríklad ide o objekt na Vyšehradskej ulici. „Tieto objekty sú v dezolátnom stave a vyžadujú si veľké finančné náklady, verím však, že pri dobrej vôli ich bude možné v spolupráci s mestom aj s podnikateľskými subjektmi prebudovať na funkčné materské školy,“ dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan. Okrem toho, z hľadiska potreby riešiť tento problém aj do budúcnosti, starosta vymedzuje pri rozsiahlejšej výstavbe bytových domov na území Petržalky ako jednu z podmienok územného rozhodnutia aj vybudovanie predškolských a školských zariadení. V Petržalke je v súčasnosti 19 materských škôl, v ktorých je prevádzkovaných 105 tried. Z toho sú 2 špeciálne triedy pre 12 detí s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna trieda pre 9 detí s ľahkým mentálnym postihnutím (MŠ Turnianska) a 1 trieda pre 21 detí s poruchami výživy (MŠ Pifflova).

Zákonní zástupcovia detí mali možnosť podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka pre školský rok 2014/2015 od 3. do 14. marca. Podaná žiadosť musela byť riadne vyplnená a potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa oznámi zákonným zástupcom riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. mája.

 

 

  • Zuzana Lukacova

    Vážený redaktor RED.. chcela by som Vás poprosiť o uverejnenie opravy tohoto článku. Údaje o počte podaných žiadostí sú zavádzajúce, resp. nesprávne. Jedná sa pravdepodobne len o žiadosti detí, ktoré dovŕšia k 1.9.2014 vek tri roky. Všetkých žiadostí bolo podaných 1460, a teda neprijatých detí je zhruba 771, teda o 409 detí viac. Tieto údaje mám od pána starostu Bajana. Myslím si, že pojem 1051 žiadostí, ktoré spĺňajú všetky kritériá, je nesprávny. Podľa zákona môžu byť do MŠ prijaté aj 2 ročné deti, je to však podmienené uspokojením žiadostí starších ako 3 roky. Teda žiadosti 2 ročných detí môžu spĺňať kritériá prijímania, deti sú neprijaté pre nedostatok miesta. Navyše, aj napriek požiadavke zákona o podmienení prijímania 2 ročných detí prijatím detí 3 a viac ročných, 2 ročné deti sú v niektorých MŠ v Petržalke už teraz prijaté. S pozdravom, Zuzana Lukáčová

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416