INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete pracovať v novozriadenej modernej Materskej škole na Vyšehradskej ulici  a získať aj náborový príspevok ?

Chcete pracovať v novozriadenej modernej Materskej škole na Vyšehradskej ulici  a získať aj náborový príspevok ?

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky hľadá zamestnancov od 1. júna 2018 na pozície hlavná kuchárka a pomocná sila v školskej jedálni a od 1. augusta 2018 na pozície učiteliek, upratovačiek, pomocnej kuchárky a pomocnej sily v školskej jedálni.

Termín poslania žiadostí o zaradenie do výberu na pozície hlavnej kuchárky a pomocnej sily do školskej jedálne je do 4. mája 2018 a predpokladaný termín ukončenia je
do 21. mája 2018.

Podmienky na pozíciu hlavnej kuchárky v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  a náborový príspevok 650 € brutto. Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: vyučený v odbore s výučným listom bez maturity, vítaný aj s maturitou, zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou, zdravotný preukaz. Uchádzač musí spĺňať aj ďalšie požiadavky, ktorými sú: bezúhonnosť, skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných materiálno-spotrebných noriem a zásad zostavovania jedálneho lístka.

V náplní práce hlavnej kuchárky je vypĺňanie denného stravného listu o spotrebe potravín, podieľať sa na tvorbe jedálneho lístka, preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru, dodržiavanie správnych technologických postupov a receptúr pri príprave jedál, kontrola činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne, dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny.

Podmienky na pozíciu pomocnej sily v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový príspevok 550 € brutto. Od uchádzača sa vyžaduje základné vzdelanie, vítané je stredoškolské. Požiadavkou je platný zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť. Náplňou práce sú pomocné práce pri príprave hlavných a doplnkových jedál a dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny.

Termín poslania žiadostí o zaradenie do výberu na pozície učiteliek, upratovačiek, pomocnej kuchárky a pomocnej sily do školskej jedálne je do 11. mája 2018 a predpokladaný termín ukončenia je do 8. júna 2018.

Podmienky na pozície učiteliek:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. – platové tarify pedagogických zamestnancov a náborový príspevok 750 € brutto. Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – úplné stredné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa v zmysle vyhláška č. 437/2009 Z. z. Požiadavkami sú ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť a telesná a duševná spôsobilosť pre výkon činnosti učiteľa. Ďalšie požiadavky sú práca s počítačom a vítaná je ukončená I. atestácia. Náplňou práce je priama výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, podieľanie sa na vypracúvanú a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšia činnosť vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pre pedagogickým zamestnancov benefitom je možnosť ubytovania v stredoškolských internátoch v Bratislave (Vranovská 2-4, Saratovská 26).

Podmienky na pozície upratovačiek:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový príspevok 550 € brutto. Vyžaduje sa základné vzdelanie, vítané je stredoškolské. Požiadavky sú spoľahlivosť, bezúhonnosť a zodpovednosť. Náplňou práce sú upratovacie práce v priestoroch materskej školy a areálu, spolupráca s pedagogickými zamestnancami pri zabezpečení hygienických požiadaviek na deti (pomoc pri sebaobslužných činnostiach detí).

Podmienky na pozíciu pomocnej kuchárky v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový príspevok 650 € brutto. Vyžadujú sa kvalifikačné požiadavky: vyučený v odbore s výučným listom bez maturitnej skúšky, zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou. Ďalšie požiadavky: zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť. Náplňou práce je pomoc pri príprave hlavných a doplnkových jedál, dodržiavanie technologických postupov a receptúr, dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny.

Podmienky na pozíciu pomocnej sily v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový príspevok 550 € brutto. Od uchádzača sa vyžaduje základné vzdelanie, vítané je stredoškolské. Požiadavkou je platný zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť. Náplňou práce sú pomocné práce pri príprave hlavných a doplnkových jedál a dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny.

Rozsah úväzku u všetkých pracovných pozíciách je plný úväzok. Žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pozície treba zasielať na adresu Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava. Kontaktná osoba: Darina Totevová, vedúca PaM, t. č. 02/68 20 10 58, e-mail totevova@strediskoskole.sk .

K žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pozície priložte štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201