INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

   Dni otvorených dverí v základných školách

  Dni otvorených dverí v základných školách

Základné školy každoročne organizujú pred zápisom detí do 1. ročníka množstvo zaujímavých aktivít s cieľom poskytnúť zákonným zástupcom a budúcim prváčikom všestranné informácie o škole, jej priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách školského klubu detí či prevádzke školskej jedálne.

Uvedené dni sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi a osobne sa dozvedieť o zameraní školy, školskom vzdelávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, športovej a záujmovej činnosti, realizácii projektov, dosiahnutých úspechoch a získať ďalšie informácie o škole. Počas návštevných dní sa môžu zúčastniť na vyučovacích hodinách, navštíviť školské kluby detí, záujmové krúžky, ochutnať niektoré zdravé jedlá zo školskej jedálne alebo využiť konzultácie so školskými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi.

Dni otvorených dverí pred zápisom sa uskutočnia v nasledovných termínoch

P.č. Základná škola Dni otvorených dverí
1. Budatínska 23. marca 2017
2. Černyševského 14. marca 2017 od 15:45 – 18:00 h
3. Dudova 25. marca 2017
4. Gessayova 15. marca 2017
5. Holíčska 21. – 23. marca  2017
6. Lachova 30. marca 2017 – prehliadka priestorov školy, účasť na vyučovacích hodinách na 1. aj 2. stupni, poskytovanie poradenstva v súvislosti so zápisom
7. Nobelovo nám. 16. – 17. febrára 2017 počas vyučovania a činnosti ŠKD
8. Pankúchova 7. apríla 2017 od 8:45 h – do 11:00 h
9. Prokofievova 15. marca 2017 od 8:30 h – 15:30 h
10. Tupolevova 14. marca 2017 otvorená hodina pre MŠ Iľjušinova

16. marca 2017 o 8:00 h  jednotný vstup

11. Turnianska 6. marca 2017

a) dopoludnia: 8:00 – 12:00 h účasť v triedach na vyučovaní,

b) popoludní: 16:00 – 17:00 h

prehliadka priestorov školy, tvorivé dielničky detí , krúžková činnosť

Ďalšie podrobnosti  sú  zverejnené na webových adresách jednotlivých základných škôl.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201