INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nezabudnite prihlásiť svoje dieťa do MŠ

Nezabudnite prihlásiť svoje dieťa do MŠ

Rodičia môžu podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 9. do 20. marca. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 29. mája. Materské školy spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov. Prednostne prijímajú tie, ktoré dovŕšili piaty rok a majú v nasledujúcom školskom roku začať chodiť do školy, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky.
Do špeciálnych tried v MŠ možno podať žiadosť o prijatie aj dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením:
MŠ Turnianska: špecializácia na deti ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania.
MŠ Iľjušinova: špecializácia na deti s autizmom.
MŠ Pifflova: špecializácia na deti s poruchami výživy.
Žiadosti si môžu rodičia prevziať na riaditeľstve materskej školy alebo si ho stiahnuť na internetovej stránke miestneho úradu www.petrzalka.sk, zverejnené je v oblasti školstvo.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201