INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V Petržalke sa na testovaní zúčastní 337 deviatakov

V Petržalke sa na testovaní zúčastní 337 deviatakov

V stredu, 12. marca, čaká žiakov 9. ročníkov základných škôl testovanie najskôr zo slovenského jazyka a literatúry a potom z matematiky. Žiaci, ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia na testovaní v riadnom termíne ho absolvujú 25. marca.

V Petržalke sa na testovaní zúčastní 337 deviatakov v 11 základných školách, ktoré zriaďuje mestská časť. Rozdelení budú do 33 skupín, z toho 8 bude určených pre žiakov vzdelávajúcich sa formou školskej integrácie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o vedomostnej úrovni a osvojených kompetenciách absolventov základných škôl. Výsledky testovania jednotlivé školy analyzujú, porovnávajú z predchádzajúcimi rokmi a na základe toho prijímajú opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň je to príležitosť pre porovnanie výkonov deviatakov v rámci celého Slovenska, výsledky tiež budú slúžiť ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.

Na objektivitu testovania bude aj v podmienkach mestskej časti Petržalka dohliadať externý dozor. Budú ho tvoriť pedagogickí zamestnanci škôl bez aprobácie na testované predmety z iných základných škôl, pracovníci oddelenia školstva, kultúry a športu z petržalského miestneho úradu, zástupcovia štátnej školskej inšpekcie, zamestnanci odboru školstva Okresného úradu Bratislava a tiež prizvaní členovia rád škôl pri jednotlivých základných školách.

Celý proces testovania sa uskutoční pod gesciou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  a v jednotlivých školách ho zabezpečujú školskí koordinátori v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Každá škola musí vytvoriť vhodné podmienky na bezproblémový a nerušený priebeh testovania.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú testovaní za týchto podmienok:

–  Povinne sa zúčastnia na testovaní žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

–  Do testovania nebudú zapojení žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov (napr. onkologické, alebo psychiatrické ochorenia, poúrazové a pooperačné stavy a pod. ) dlhodobo alebo veľmi často plnia povinnú školskú dochádzku aj v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach,

– Dobrovoľne sa môžu do testovania zapojiť žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s úpravou učebných osnov z testovaného predmetu (napr. žiaci so zrakovým, sluchovým, telesným a iným postihnutím), ktorí sú krátkodobo umiestňovaní na plnenie povinnej školskej dochádzky aj v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach.

Všetkým deviatakom prajeme pohodu, pevné nervy a úspešné zvládnutie Testovania 9 – 2014.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky